Samoreference v akademski slovenščini

Kvantitativno-kvalitativna korpusna analiza rabe prvoosebnih edninskih in množinskih oblik

Avtorji

  • Janja Polajnar Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
  • Darja Fišer Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

akademsko pisanje, samoreference, korpusna analiza, diskurzivne vloge, diskurzivne funkcije, slovenščina

Povzetek

V prispevku opišemo rabo samoreferenc v zaključni delih z vseh stopenj in ved univerzitetnega študija pri nas, ki smo jo proučili s pomočjo Korpusa akademske slovenščine KAS. Kvantitativna analiza glagolskih oblik pokaže, da v akademski slovenščini prevladuje množinska sedanjiška oblika samoreferenc, da raba samoreferenciranja z edninskimi oblikami upada od diplomske do doktorske naloge in da so v slovenskem prostoru izoblikovane izrazito različne konvencije samoreferenciranja v trdih in mehkih vedah. Kvalitativna analiza pa razkrije sovisnost diskurzivnih funkcij samoreferenc od diskurzivnih vlog, ki jih avtor s samoreferenciranjem prevzema.

Literatura

Tatjana Balažič Bulc, 2020: Self-mentions as international metadiscourse strategies in Slovene and Croatian research article abstracts. Academic writing from cross-cultural perspectives: exploring the synergies and interactions. Ur. Agnes Pisanski Peterlin, Tamara Mikolič Južnič. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 56–75.

Robert de Beaugrande, Wolfgang U. Dressler, 1992: Uvod v besediloslovje. Ljubljana: Park.

Marina Bondi, 2009: Polyphony in academic discourse: A cross-cultural perspective on historical discourse. Cross-Linguistic and Cross-Cultural Perspectives on Academic Discourse. Ur. Eija Soumela-Salmi, Fred Dervin. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Compan. 83–108.

Noah Bubenhofer, 2009: Sprachgebrauchsmuster. Korpuslinguistik als Methode der Diskurs- und Kulturanalyse. Berlin, New York: De Gruyter (= Sprache und Wissen 4).

Světla Čmejrková, 2007: Predstavitev avtorja v čeških in slovaških znanstvenih besedilih. Jezik in slovstvo 52/3-4. 95–105.

Trine Dahl, 2009: Author identity in economic and linguistic abstracts. Cross-Linguistic and Cross-Cultural Perspectives on Academic Discourse. Ur. Eija Soumela-Salmi, Fred Dervin. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 123–34.

Olga Dontcheva-Navrátilová, 2013: Authorial presence in academic discourse: functions of author-reference pronouns. Linguistica Pragensia 23/1. 9–30.

Tomaž Erjavec, Darja Fišer, Nikola Ljubešić, 2019: Corpus of Academic Slovene KAS 1.0, Slovenian language resource repository CLARIN.SI. Na spletu.

Lynne Flowerdew, 2004: The argument or using English specialised corpora to understand academic and professional language. Discourse in the Professions. Ur. Ulla Connor, Thomas A. Upton. Amsterdam: John Benjamins. 11–33.

Kjersti Fløttum, 2009: Academic voices in the research article. Cross-Linguistic and Cross-Cultural Perspectives on Academic Discourse. Ur. Eija Soumela-Salmi, Fred Dervin. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 109–22.

Eva Gredel, 2014: Diskursdynamiken. Metaphorische Muster zum Diskursobjekt Virus. Berlin: de Gruyter.

Ken Hyland, 1998: Hedging in scientific research articles. Amsterdam: John Benjamins.

Ken Hyland, 2001: Humble servants of the discipline? Self-mention in research articles. English for specific purposes 21. 207–26

Ken Hyland, 2002: Authority and invisibility: Authorial identity in academic writing. Journal of Pragmatics 7/2. 1091–12.

Ken Hyland, 2005: Metadiscourse: Exploring Interaction in Writing. London, New York: Continuum 13.

Roz Ivanič, 1998: Writing and Identity: The discoursal construction of identity in academic writing. Amsterdam: John Benjamins.

Roz Ivanič, David Camps, 2001: I am how I sound: Voice as self-representation in L2 writing. Journal of Second Language Writing 10/1–2. 3–33.

KIAP (Fløttum, Dahl, Kinn 2006: Cultural Identities in Academic Prose). Na spletu.

Jakob Lenardič, Darja Fišer, 2021: Hedging modal adverbs in Slovenian academic discourse. Slovenščina 2.0 9/1. 145–80.

Yang Linxiu, 2019: Self-representation by First-person and Impersonal Pronouns in English Research Articles o Four Disciplines. International Journal of Language and Literature 7/2. 35–49.

Nataša Logar, 2019: Medbesedilnost in stil slovenskih strokovno-znanstvenih besedil. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Tony McEnery, Andrew Hardie, 2012: Corpus Linguistics: Method, Theory and Practice. Cambridge: Cambridge University Press.

Agnes Pisanski, 2002: Analiza nekaterih metabesedilnih elementov v slovenskih znanstvenih člankih v dveh časovnih obdobjih. Slavistična revija 50/2. 183–97.

Agnes Pisanski Peterlin, 2017: Metabesedilo med dvema kulturama. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Breda Pogorelec, 1986: Znanstveno besedilo, njegove jezikoslovne prvine in slog. Slovenski jezik v znanosti 1. Ur. Ada Vidovič Muha. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. 11–22.

Céline Poudat, Sylvain Loiseau, 2005: Authorial presence in academic genres. Strategies in Academic Discourse. Ur. Elena Tognini-Bonelli, Gabriella Del Lungo Camiciotti. Amsterdam, Philadephia: John Benjamins Publishing Company. 51–68.

Josip Silić, 2006: Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika. Zagreb: Disput.

Marko Snoj, Alenka Jelovšek, 2016: Uporaba števila v znanstvenem pisanju. Jezikovna svetovalnica. Na spletu.

Andrej Skubic, 2005: Obrazi jezika. Ljubljana: Študentska založba.

Torsten Steinhoff, 2007: Wissenschaftliche Textkompetenz. Sprachgebrauch und Schreibentwicklung in wissenschaftlichen Texten von Studenten und Experten. Berlin: de Gruyter.

John Swales, 1990: Genre Analysis. English in Academic and Research Settings. Cambridge: Cambridge University Press.

Ramona Tang, Suganthi John, 1999: The ‘I’ identity: Exploring writer identity in student academic writing through the first person pronoun. English for specific purposes 18. 23–39.

Jože Toporišič, 2004: Slovenska slovnica. Maribor: Založba Obzorja.

Irena Vassileva, 1998: Who am I/who are we in academic writing? A contrastive analysis of authorial presence in English, German, French, Russian and Bulgarian. International Journal of Applied Linguistics 8/2. 163–90.

Ines Zrnec, 2016: Avtorjeve samoreference v izbranih znanstvenih člankih iz zbornikov Obzorja in Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. Diplomska naloga. Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Na spletu.

Prenosi

Objavljeno

2021-12-31

Kako citirati

Polajnar, J. in Fišer, D. (2021) „Samoreference v akademski slovenščini: Kvantitativno-kvalitativna korpusna analiza rabe prvoosebnih edninskih in množinskih oblik“, Slavistična revija, 69(4), str. 413–430. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3970 (Pridobljeno: 14 junij 2024).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE