Uresničenje normotvorne kršitve? Dvoji predlogi v sodobni knjižni slovenščini

Avtorji

  • Matjaž Zgonc Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Ključne besede:

dvoji predlogi, skladnja predložnih zvez, dimenzionalnost predlogov, jezikovna norma, normotvornost

Povzetek

Čeprav je iz korpusa Gigafida 2.0 razvidno, da dvoji predlogi niso pretirano redki, jih dva pomembna jezikovna priročnika za slovenščino, Pravipis ter Jezikovna svetovalnica, uporabnikom in uporabnicam jezika odsvetujeta. V prispevku je raba dvojih predlogov analizirana z vidika skladnje predložnih zvez in semantike (dimenzionalnosti) predlogov, na podlagi analize pa je sledeč sodobnim teorijam normativnosti (gl. Mäkilähde idr. 2019) opravljena še raziskava sprejemljivosti dvojih predlogov na 104 respondentih. Izkaže se, da kljub porastu v njihovi pogostnosti raba dvojih predlogov ni bila v celoti normotvorna, obstajajo pa pomembne razlike pri sprejemljivosti njihove rabe tako glede na skladnjo kot tudi semantiko.

Literatura

Sylvain Auroux, 1998: La Linguistique est une science normative. La raison, le langage et les normes. Pariz: Presses universitaires de France. 221–89.

Anton Bajec, 1959: Besedotvorje slovenskega jezika IV: predlogi in predpone. Ljubljana: SAZU.

Anton Bajec, Rudolf Kolarič, Mirko Rupel, 1964: Slovenska slovnica. Ljubljana: Tiskarna »Jože Moškrič«.

Dorota Chłopek, 2009: Examples of Constructions with the Simple Topological English Prepositions in and at Expressed in Selected Slavic Languages. Slavia Centralis 2/1. 59–72.

Eugenio Coseriu, 1973: Sistema, norma y habla. Teoría del lenguaje y lingüística general. Cinco estudios. Madrid: Gredos. 11–113.

Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik, Urška Vranjek Ošlar, Mija Michelizza, Peter Weiss, Nataša Gliha Komac, 2020: Kje pa vas jezik žuli? Prva pomoč iz jezikovne svetovalnice. Ljubljana: ZRC SAZU.

Gigafida 2.0. Na spletu.

Gašper Ilc, 2014: Gramatikalizacija prostorskih členic v angleščini in slovenščini. SR 62/3. 309–20.

Esa Itkonen, 1978: Grammatical Theory and Metascience: A Critical Investigation into the Methodological and Philisophical Foundations of 'Autonomous' Linguistics. Amsterdam: John Benjamins.

Esa Itkonen, 2008: The Central Role of Normativity in Language and Linguistics. The Shared Mind: Perspectives on Intersubjectivity. Ur. Jordan Zlatev, Timothy P. Racine, Chris Sinha, Esa Itkonen. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins. 279–306.

Johannes Kabatek, 2020: Linguistic Norm in the Linguistic Theory of Eugenio Coseriu. Manual of Standardization in the Romance Languages. Ur. Franz Lebsanft, Felix Tacke. Berlin, Boston: De Gruyter. 127–144.

Aleksandra Kocmut, 2012: Pravipis: zbirka pogostih pravopisnih kavljev z nekaj napotki za brskanje po e-slovarjih. Ljubljana: Modrijan.

William Labov, 1972: Sociolinguistic Patterns. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Seth Lindstromberg, 2010: English Prepositions Explained. Amsterdam, Philadelphia: J. Benjamins.

Frančiška Lipovšek, 2013: Movement out of, off, and from the Landmark: Conceptualization of the Departure Point. Arbeiten aus Anglistik und Amerikanistik 38/2. 187–205.

Frančiška Lipovšek, 2014: Defining the Conceptual Structure of from and to. ELOPE 11/1. 25–38.

Aleksi Mäkilähde, Ville Leppänen, Esa Itkonen (ur.) 2019: Normativity in Language and Linguistics. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins.

Irena Orel, 2006: Predložne zveze v razvoju slovenskega knjižnega jezika. Slovensko jezikoslovje danes 54/4. 193–211.

Irena Orel-Pogačnik, 1993: Predložni sistem v razvoju slovenskega knjižnega jezika od 16. do 19. stoletja: Doktorska disertacija. Ljubljana: FF UL.

Eva Sicherl, 2007: Radialni model angleškega predloga on v odnosu do slovenskega predloga na. SR 55/3. 559–579.

Jef Verschueren. 2000: Razumeti pragmatiko. Prev. Irena Prosenc. Ljubljana: /*cf.

Jože Toporišič, 2004 [1974]: Slovenska Slovnica. Maribor: Obzorja.

Andreja Žele, 2002: Prostomorfemski glagoli kot slovarska gesla. Jezikoslovni zapiski 8/1. 95–108.

Andreja Žele, 2017: Slovenski predlogi med leksemom in povedjo.« V: Andreja Žele, 2019: Prostomorfemskost v slovenščini. Ljubljana: ZRC SAZU. 229–43.

Andreja Žele, 2019: Prostomorfemskost v slovenščini. Ljubljana: ZRC SAZU.

Prenosi

Objavljeno

2021-12-31

Kako citirati

Zgonc, M. (2021) „Uresničenje normotvorne kršitve? Dvoji predlogi v sodobni knjižni slovenščini“, Slavistična revija, 69(4), str. 375–391. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3975 (Pridobljeno: 9 februar 2023).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE