Razlikovanje med dopolnitvijo in razširitvijo pri podaljšavi pregovora v frazeološki teoriji in paremiografiji

Sodobne raziskave v paremiologiji

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v70i3.3996

Ključne besede:

frazeologija, paremiologija, leksikografija, paremiografija, jezikovni korpus

Povzetek

Namen članka je predstaviti pomensko razlikovanje med razširitvijo in dopolnitvijo pri podaljšavi pregovora, ki ga je predlagal Permjakov. Temu razlikovanju je po naši oceni posvečeno premalo pozornosti in bi moralo predstavljati eno izmed ključnih meril pri urejanju paremiološkega gradiva in v korpusnih paremioloških raziskavah. V prispevku prikazujemo, kako se s korpusno analizo in nekaterimi dodatnimi (npr. anketnimi) viri lotevamo tega razlikovanja pri paremiološkem gradivu iz sodobnih in historičnih virov. Navedli bomo primere dopolnitev in razširitev, določili njihovo zastopanost v zbirkah ter korpusnih virih in njihovo razvrščanje potrdili z zgledi rabe.

Literatura

Fran: slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Na spletu.

Saša Babič idr., 2022: Collection of Slovenian paremiological units. Pregovori 1.0. CLARIN.SI. Na spletu.

Slovenski referenčni korpus Gigafida-proto, nededupliciran, v2.0 (1990-2018). Na spletu.

Korpus slovenskega spleta slWaC v2.1. Na spletu.

Korpus besedil s slovenskih družbenih omrežij Janes v1.0 Na spletu.

Marija Makarovič, 1975: Pregovori, življenjske resnice. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.

***

František Čermák, 2003: Paremiological Minimum of Czech: The Corpus Evidence. Flut von Texten – Vielvalt der Kulturen. Ascona 2001 zur Methodologie und Kulturspezifik der Phraseologie. Ur. Harald Burger, Annelies Häcki Buhofer, Gertrud Greciano. Hohengehren: Schneider Verlag. 15–31.

Peter Grzybek, 1994: Wellerism. Simple Forms. An Encyclopaedia of Simple Text-Types in Lore and Literature. Ur. Walter A. Koch. Bochum: Brockmeyer (Bochum Publications in Evolutionary Cultural Semiotics, 4). 286–92.

Erika Kržišnik, 1987: Prenovitev kot inovacijski postopek. Slava 1/1. 49–56.

Erika Kržišnik, 1996: Norma v frazeologiji in odstopi od nje v besedilih. Slavistična revija 44/2. 133–54. Na spletu.

Matej Meterc, 2014: Je prihodnost slovenskih antipregovorov (le) pregovorna? Prihodnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. 50. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ur. Hotimir Tivadar. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. 113–16.

Matej Meterc, 2016: Toporišičev termin rečenica in širina polja stavčne frazeologije v sodobnih raziskavah. Toporišičeva obdobja. Ur. Erika Kržišnik, Miran Hladnik. Ljubljana: Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Obdobja, 35). 125–31. Na spletu.

Matej Meterc, 2017: Paremiološki optimum. Najbolj poznani in pogosti pregovori ter sorodne paremije. Ljubljana: Založna ZRC, ZRC SAZU. Na spletu.

Matej Meterc, 2019: Analiza frazeološke variantnosti za slovarski prikaz v eSSKJ-ju in SPP-ju. Jezikoslovni zapiski 25/2. 33–45. Na spletu.

Matej Meterc, 2021: Aktualna raba in pomenska določljivost 200 pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov. Jezikoslovni zapiski 27/1. 45–61. Na spletu.

Matej Meterc, Jozef Pallay, 2020: Nekonvencionalne replike v slovenščini z anketno raziskavo med slovenskimi govorci. Slavistična revija 68/2. 211–27. Na spletu.

Jozef Mlacek, 1984: Slovenská frazeológia. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo.

Jozef Mlacek, 2009: Antipríslovie a príbuzné útvary: k niektorým súčasným premenám v paremiológii a jej pojmosloví. Slovenská reč 74/3. 135–48.

Jozef Mlacek idr., 1995: Frazeologická terminológia. Bratislava: Stimul. Tudi na spletu.

Anna T. Litovkina, 2006: Na net i suda net: Punning in Anglo-American and Russian Anti-Proverbs. Slovo v slovare i diskurse. Sbornik naučnyh statej k 50-letiju Harri Valtera. Ur. Alexander Bierich, Tatjana Volodina. Moskva: Elpis. 556–70.

Tatjana Valdajeva, 2003: Anti-proverbs or new proverbs: The use of English anti-proverbs and their stylistic analysis. Proverbium 20/4. 379–90.

***

Валерий М. Мокиенко, 1980: Славянская фразеология. Москва: Высшая школа.

[Valerij M. Mokienko, 1980: Slavjanskaja frazeologija. Moskva: Vysšaja škola.]

Григорий Л. Пермяков, 1970: От поговорки до сказки: Заметки по общей теории клише. Moskva: Наука.

[Grigorij L. Permjakov, 1970: Ot pogovorki do skazki. Zametki po obščej teorii kliše. Moskva: Nauka.]

Григорий Л. Пермяков, 1988: Основы структурной паремиологии. Москва: Наука.

[Grigorij L. Permjakov, 1988: Osnovy strukturnoj paremiologii. Moskva: Nauka.]

Александр A. Потебня, 1894: Из лекций по теории словесности: басня, пословица, поговорка. Харьков: Типография К. Счасни.

[Aleksandr A. Potebnja, 1894: Iz lekcij po teorii slovesnosti: basnja, poslovica, pogovorka. Tipografija K. Schasni.]

Prenosi

Objavljeno

2022-11-20

Kako citirati

Meterc, M. (2022) „Razlikovanje med dopolnitvijo in razširitvijo pri podaljšavi pregovora v frazeološki teoriji in paremiografiji: Sodobne raziskave v paremiologiji“, Slavistična revija, 70(3), str. 315–331. doi: 10.57589/srl.v70i3.3996.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE