Prekmurska narečna poezija Ferija Lainščka

Avtorji

  • Franci Just Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota
  • Mihaela Koletnik Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v70i2.4010

Ključne besede:

prekmurska narečna književnost, Komi de ravnica bejla/Komu bo ravnica bela, prekmursko narečje

Povzetek

Po začetni predstavitvi sodobne prekmurske narečne ustvarjalnosti in literarnega opusa Ferija Lainščka članek najprej opiše poglavitne vsebinske, oblikovne in slogovne značilnosti Lainščkove prekmurske narečne poezije, nato pa primerja njegove prestavitve pesmi iz knjižne slovenščine v prekmursko narečje v pesniški zbirki Komi de ravnica bejla/Komu bo ravnica bela (2019), opisuje jezikovne spremembe na sintaktični in leksikalni ravni, nastale pri prevajanju, ter pojasnjuje motive zanje.

Literatura

France Bernik, 2005: Lirika in njena prevedljivost. Primerjalna književnost 28/1. 33–42.

Horst Joachim Frank, 1993: Handbuch der deutschen Strophenformen. Tübingen, Basel: Francke.

Mojca Horvat, 2015: Feri Lainšček: Mislice, desejt pravlic. Slavia Centralis 8/2. 107–11.

Marko Jesenšek, 2013: Poglavja iz zgodovine prekmurskega knjižnega jezika. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru (Zora, 90).

Franci Just, 2015: Veršuši, pripovedávke in zménje 1. Pogled na literarno ustvarjanje v prekmurskem jeziku do 1919. Murska Sobota: Franc-Franc.

Franci Just, 2019: Jezikovno priključevanje in vključevanje Prekmurja v skupni slovenski prostor. Zbornik soboškega muzeja 25. Ur. Branko Kerman. Murska Sobota: Pomurski muzej Murska Sobota. 279–95.

Mihaela Koletnik, 2008: Prekmursko narečje v medijih. Slovenski jezik, literatura, kultura in mediji – zbornik predavanj. Ur. Mateja Pezdirc. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik (Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 44). 36–42.

Mihaela Koletnik, 2020: Narečna podoba Lainščkovih »verzušev«. Slovenščina – diskurzi, zvrsti in jeziki med identiteto in funkcijo. Ur. Jerca Vogel. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete (Obdobja, 39). 311–16. Tudi na spletu.

Feri Lainšček, 2007: Nigdar nèboš znala. Moje prekmurske verzuške pa kejpi. Murska Sobota: Franc-Franc.

Feri Lainšček, 2014: Lübezen. Murska Sobota: Tiskarna Klar in Feri Lainšček, s. p.

Feri Lainšček, 2019: Komi de ravnica bejla/Komu bo ravnica bela. Verzuši pa kejpi/Pesmi in fotografije. Murska Sobota: Argo, društvo za humanistična vprašanja.

Irena Novak Popov, 2009: Razmišljanje o sodobni narečni poeziji. Slovenska narečja med sistemom in rabo. Ur. Vera Smole. Ljubljana: Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik (Obdobja, 26). 435–53.

Irena Novak Popov, 2010: Kontinuiteta in razlika. Poskus s poezijo Ferija Lainščka. Po ravnici navzgor. Literarni opus Ferija Lainščka. Evidence in refleksije. Ur. Franci Just. Murska Sobota: Franc-Franc. 154–75.

Vilko Novak, 2006: Slovar stare knjižne prekmurščine. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša.

Jože pogačnik, 2001: Narečna književnost (pojem in razsežnosti). Sodobna slovenska narečna poezija/ Ciril Kosmač in razvoj povojne slovenske proze. Ur. Zoltan Jan. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 11). 71–78.

Marija Stanonik, 2007: Slovenska narečna književnost. Maribor: Slavistično društvo Maribor (Zora, 51).

Natalija Ulčnik, 2010: Slovarsko gradivo Ftičarjevega romana Za nápršnjek vedríne. Slavia Centralis 3/2. 125–37.

Franc Zadravec, 2004: Romanu Jožeta Ftičarja na rob. Jože Ftičar: Za nápršnjek vedríne I. Murska Sobota: Založba Stopinje Murska Sobota, Kulturno društvo osem src Odranci. 10.

Prenosi

Objavljeno

2022-07-16

Kako citirati

Just, F. in Koletnik, M. (2022) „Prekmurska narečna poezija Ferija Lainščka“, Slavistična revija, 70(2), str. 127–141. doi: 10.57589/srl.v70i2.4010.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE