Pregovori v slovenskih folklornih pripovedih na primeru treh pravljičnih tipov

Sodobne raziskave v paremiologiji

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v70i3.4027

Ključne besede:

pregovor, paremiologija, slovstvena folklora, pravljica, basen

Povzetek

V prispevku so analizirani tekst, struktura, funkcija in kontekst paremioloških enot na primeru pravljičnih tipov ATU 980 The Ungrateful Son / Lesena skleda, ATU 296 The Clay Pot and the Brass Pot in the River / Glineni in bakreni lonec in *ATU 71* The Blackbird and March / Kos in marec. Obravnavani pregovori in paremiološki obrazci izvirajo iz starih virov in knjig modrosti, zato jih ne moremo obravnavati izven konteksta v katerem so nastajali, saj imajo globlje korenine in tudi različno razvojno pot, kar je predstavljeno v tem članku.

Literatura

Saša Babič idr., 2022: Collection of Slovenian paremiological units. Pregovori 1.0. CLARIN.SI. Na spletu.

Bruna Balloch (ur.), 2010: Dna sklieda lesena. Mlada lipa: pravəce domah narete: izbor besedil iz publikacije Mlada lipa / testi scelti dalla pubblicazione Mlada lipa. Čedad: Kulturno društvo Ivan Trinko.

Theodor Benfey, 21966 [11859]: Panchatantra II. Hildesheim: Georg Olms Verlagsbuchhandlung.

Johannes Bolte, Georg Polívka, 1930: Anmerkungen zu den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm IV. Leipzig.

Maja Bošković Stulli, 1959: Istarske narodne priče. Zagreb: Inštitut za narodnu umjetnost.

Blanka Bošnjak, 2010: Vodnikovo prozno delo. Jezik in slovstvo 55/1–2. 61–74.

Victor Chauvin, 1892–1922: Bibliographie des ouvrages arabes ou relatifs aux Arabes publies dans l’Europe chretiene de 1810–1885. I–XII. Liege.

Marinka Cerinšek, 2021: Matija Valjavec in motiv lesene sklede. Velika Slovenca izpod Storžiča Matija Valjavec in Matija Naglič. Ur. Mira Delavec Touhami, Franc Križnar. Mače pri Preddvoru: KD Josipine Turnograjske.

Jurij Dalmatin, 1973 [1575]: Jezus Sirah. Faksimilirana izdaja. Spremna beseda: Branko Reisp. Ljubljana: Delo.

Gerd Dicke, Klaus Grubmüller, 1987: Die Fabeln des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Ein Katalog der deutschen Versionen und ihrer lateinischen Entsprechungen. München.

Bogdan Dolenc, 2013: Pregovori v Svetem pismi. Več glav več ve. Frazeologija in paremiologija v slovarju in vsakdanji rabi. Ur. Vida Jesenšek, Saša Babič. Maribor, Ljubljana: Univerza v Mariboru, ZRC SAZU. 42–60.

Karel Dvořak, 1978: Soupis staročeských exempel / Index exemplorum paleobohemicorum. Praha: Univerzita Karlova.

Václav Flajšhans, 1911–1913: Česká přisloví. Sbírka přisloví, prupovědí a pořekadel lidu českého v Čechách, na Moravě a v Slezsku. Přisloví staročeská 1–2. Praha.

Arnold Van Gennep, 1947: Manuel de folklore français contemporain I. 3/1. Paris.

Galit Hasan-Rokem, 1982: Proverbs in Israeli Folk Narratives: A Structural Semantic Analysis. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica (FF Communications, 232).

Janko Kersnik, 1951: Zbrano delo III: Kmetske slike, Testament, Rošlin in Verjanko, Jara gospoda. Ur. Anton Ocvirk. Ljubljana: DZS.

Fran Kocbek, Ivan Šašelj, 1934: Slovenski pregovori, reki in prilike. Celje: Založba Družbe sv. Mohorja v Celju.

Monika Kropej Telban, 2015: Tipni indeks slovenskih ljudskih pravljic. Živalske pravljice in basni. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Niko Kuret, 1974: »Sushiz ima rep savit …«. Traditiones 3. 197.

Boris Merhar, 1956: Od kod Vodniku snov za basen Kos in brezen? Slovenski etnograf 9. 187–96.

Anton Ocvirk, 1951: Opombe. Janko Kersnik, Zbrano delo III: Kmetske slike, Testament, Rošlin in Verjanko, Jara gospoda. Ljubljana: DZS.

Igor Saksida, Mojca Honzak 2014: Kdo pojasni krasne basni? Izbor slovenskih in tujih basni. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Amy Shuman, 2017: The Afterlife of Stories. Proverb and the Relationship between Form and Stance. Narrative Culture 4/1. 32–48.

Slamnik = Slamnik. Glasilo občine Domžale. 18. 4. 2003, št. 5, let. 42.

Slovenski gospodar = Stari oče in vnuk. Slovenski gospodar 66, št. 30 (20. 7. 1932), 14.

Slovenski prijatelj = Slovenski prijatelj VIII, št. 5 (15. 5. 1859).

Sveto pismo Stare in Nove zaveze. Slovenski standardni prevod iz izvirnih jezikov. Ljubljana: Svetopisemska družba Slovenije, 1996.

Lev N. Tolstoj, Najkrajše zgodbe. Ljubljana: Mladinska knjiga 1984.

Wilhelm Tschinkel, 1911: Volkstümliche Erzählungen aus Gottschee. Zeitschrift für österreichische Volkskunde XVII. 81–82.

Wilhelm Tschinkel, 1931: Gottscheer Volkstum in Sitte, Brauch, Märchen, Sagen, Legenden und anderen volkstümlichen Überlieferungen. Samozaložba.

Wilhelm Tschinkel, 2004: Wilhelm Tschinkel, Kočevarska folklora v šegah, navadah, pravljicah, povedkah, legendah in drugih folklornih izročilih / Gottscheer Volkstum in Sitte, Brauch, Märchen, Sagen, Legenden und anderen volkstümlichen Überlieferungen. Ur. Alojzij Pavel Florjančič, Marija Stanonik. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Hans-Jörg Uther, 2004: The Types of International Folktales: A Classification and Bibliography. Based on the System of Antti Aarne and Stith Thompson I–III. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica (FF Communications, 284–86).

Matija Valjavec, 1848: Lesena skleda. Pravlica. Kmetijske in rokodelske novice VI, št. 4 (26. 1. 1848). 15.

Julien Vinson, 1883: Le Folklore du pays Basque. Paris.

Vrtec = J. S-a., Hvaležnost in nehvaležnost otrok. Vrtec št. 10 (1. 10. 1880).

Walter Wienert, 1925: Die Typen der Griechisch-Römischen Fabel. Mit einer Einleitung über das Wesen der Fabel. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica (FF Communications, 56).

Prenosi

Objavljeno

2022-11-20

Kako citirati

Kropej Telban, M. (2022) „Pregovori v slovenskih folklornih pripovedih na primeru treh pravljičnih tipov: Sodobne raziskave v paremiologiji“, Slavistična revija, 70(3), str. 361–372. doi: 10.57589/srl.v70i3.4027.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE