Bukovniki, cenzura in Drabosnjak, "poredni paur" iz Korotana

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v70i3.4039

Ključne besede:

Andrej Šuster – Drabosnjak, slovenska književnost na Koroškem, habsburška monarhija, cesarska cenzura, satira, parodija, Svovenji obace

Povzetek

Razprava obravnava literarno ustvarjanje Andreja Šusterja – Drabosnjaka (1768–1825) in njegov ne povsem pojasnjeni konflikt z oblastmi v začetku 19. stoletja, ki je koroškega bukovnika močno prizadel tako gmotno kot ustvarjalno. Izkaže se, da je Drabosnjak utegnil biti za cenzuro problematičen, ker je prevajal in razpečeval prepovedane ali nezaželene knjige, še zlasti pa bi znala biti sporna kritična mesta v njegovih ilegalno tiskanih brošurah Svovenji obace in Latania.

Literatura

Norbert Bachleitner, 2017: Die literarische Zensur in Österreich von 1751 bis 1848. Wien, Köln, Weimar: Böhlau.

Norbert Bachleitner, 2021: From Paternalism to Authoritarianism: Censorship in the Habsburg Monarchy (1751–1848). Slavica TerGestina 26/1. 54–88.

Catalogus librorum a commissione aulica prohibitorum. Dunaj: Kaliwoda, 1758.

Marijan Dović, 2020: Slovenski literati in cesarska cenzura: izbrani primeri iz dolgega 19. stoletja. Cenzura na Slovenskem od protireformacije do predmarčne dobe. Ur. Luka Vidmar. Ljubljana: ZRC SAZU. 243–86.

Jonathan Green, Nicholas J. Karolides, 2005: Encyclopedia of Censorship. New York: Facts on File.

Marko Juvan (ur.), 1999: Prosto po …: cvetnik slovenske parodije. Ljubljana: Mladinska knjiga.

France Kotnik, 1913: Andrej Schuster – Drabosnjak. Maribor: Zgodovinsko društvo.

France Kotnik 1941: Drabosnjakov Svovenji obace. Slovenski jezik: glasilo slovenskega društva 4. 40–54.

France Kotnik, 1941a: Drabosnjak in Cochem. Slovenski jezik: glasilo slovenskega društva 4. 175–76.

France Kotnik, 1950: Pri Zvrhnjem Drabosnjaku. Koledar Družbe sv. Mohorja 1950. Celovec: Družba Sv. Mohorja. 163–65.

Janko Maierhofer, 1906: Andrej Šustar, p. d. Drabosnjak, kmet in posestnik in njegov »A-Be-Ce«. Mir 15/1, 5. januar. 2. 15/4, 25. januar. 21. 15/5, 1. februar. 27.

Herta Maurer-Lausegger, 2016: Koroško bukovništvo skozi čas. Jezik in slovstvo 61/3–4. 35–48.

Matija Ogrin, 2020: Poznobaročni slovenski rokopisi – literarna tradicija v spoprijemu z razsvetljensko cenzuro. Cenzura na Slovenskem od protireformacije do predmarčne dobe. Ur. Luka Vidmar. Ljubljana: ZRC SAZU. 119–50.

Branko Reisp, 1966: Andrej Šuster-Drabosnjak (1768–1825). Parodije in satirične pesmi. Faksimilirana izdaja. Ljubljana: Cankarjeva založba. 1–27.

Ugo Rozzo, 2001: Italian Literature on the Index. Church, Censorship and Culture in Early Modern Italy. Ur. Gigliola Fragnito. Cambridge: Cambridge University Press. 194–222.

Andrej Šuster – Drabosnjak, 1966: Parodije in satirične pesmi. Faksimilirana izdaja. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Andrej Šuster – Drabosnjak, 2016: Ene zelo lepe litanije, spisane od porednega kmeta v Korotanu. Celovec: Drava.

Sonja Svoljšak, 2020: Prisotnost in/ali odsotnost filozofsko oziroma politično spornih oziroma prepovedanih angleških, ameriških in francoskih avtorjev in njihovih del v licejski knjižnici do leta 1848. Cenzura na Slovenskem od protireformacije do predmarčne dobe. Ur. Luka Vidmar. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 181–210.

Prenosi

Objavljeno

2022-11-20

Kako citirati

Dović, M. (2022) „Bukovniki, cenzura in Drabosnjak, ‚poredni paur‘ iz Korotana“, Slavistična revija, 70(3), str. 373–388. doi: 10.57589/srl.v70i3.4039.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE