Језик и писмо одломка Требника и Четворојеванђеља из XVI века

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v71i2.4050

Ključne besede:

Требник, Четворојеванђеље, одломак, српскословенски језик, српски народни језик, полууставно писмо, ресавска редакција

Povzetek

У раду се анализирају два фрагмента рукописних књига Требника и Четворојеванђеља из XVI века (Рс 676, 668), који се чувају у збирци ћирилских рукописа Народне библиотеке Србије у Београду (Одељење за археографију). Циљ истраживања јесте размотрити неке особености језика и писма које су регистроване у фрагментима ових споменика, који су настали у истом временском периоду. Ови одломци писани су српскословенским језиком који садржи и елементе српскога народнога језика. Тај народни језик писарâ показао је и извесне иновације на фонетском и на морфолошком плану, али и проблем са језиком предложака. Правопис одломака јесте ресавски, а писани су полууставним писмом.

Literatura

Далибор Брозовић, Павле Ивић, 1988: Jezik srpskohrvatski/hrvatskosrpski, hrvatski ili srpski, Izvadak iz II izdanja Enciklopedije Jugoslavije. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod Miroslav Krleža.

Андре Вајан, 1952: Руководство по старославянскому языку. Москва: Издательство Иностранной литературы.

[Andre Vajan, 1952: Rukovodstvo po staroslavjanskomu jazyku. Moskva: Izdatelʼstvo Inostrannoj literatury.]

Николаус Ван-Вейк, 1957: История старославянского языка. Москва: Издательство иностранной литературы.

[Nikolaus van Wijk, 1957: Istorija staroslavjanskogo jazyka. Moskva: Izdatelʼstvo inostrannoj literatury.]

Јасмина Грковић-Мејџор, 2019: О језику акта архиепископа Никодима за Карејску ћелију Светог Саве Јерусалимског. Црквене студије 16/2. 647–56.

[Jasmina Grković-Mejdžor, 2019: O jeziku akta arhiepiskopa Nikodima za Karejsku ćeliju Svetog Save Jerusalimskog. Crkvene studije 16/2. 647–56.]

Петар Ђорђић, 1971: Историја српске ћирилице. Палеографско–филолошки прилози. Београд: Завод за издавање уџбеника Социјалистичке Републике Србије.

[Petar Đorđić, 1971: Istorija srpske ćirilice. Paleografsko–filološki prilozi. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika Socijalističke Republike Srbije.]

КМЕ I: Кирило-методиевска енциклопедия. А – З, 1985. София: Българска академия на науките.

[KME I: Kirilo-metodievska enciklopedija. A – Z, 1985. Sofija: Bʼlgarska akademija na naukite.]

Александар Младеновић, 1977: Напомене о српскословенском језику. Зборник за филологију и лингвистику 20/2. 10–4.

[Aleksandar Mladenović, 1977: Napomene o srpskoslovenskom jeziku. Zbornik za filologiju i lingvistiku 20/2. 10–4.]

Александар Младеновић, 1978: Прилог тумачењу измене иницијалног в- са слабим полугласником у једном делу српскохрватског језика. Зборник за филологију и лингвистику 21/2. 7–18.

[Aleksandar Mladenović, 1978: Prilog tumačenju izmene inicijalnog v- sa slabim poluglasnikom u jednom delu srpskohrvatskog jezika. Zbornik za filologiju i lingvistiku 21/2. 7–18.]

Александар Младеновић, 1981: Претпоставка о старој измени иницијалног в- са слабим полугласником у једном делу српскохрватског језика. Научни састанак слависта у Вукове дане. Реферат и саопштења 7/1. 65–9.

[Aleksandar Mladenović, 1981: Pretpostavka o staroj izmeni inicijalnog v- sa slabim poluglasnikom u jednom delu srpskohrvatskog jezika. Naučni sastanak slavista u Vukove dane. Referat i saopštenja 7/1. 65–9.]

Александар Младеновић, 1991: Археографске белешке. 2. Триод посни (XVI век). Археографски прилози. Књ. 13. Београд: Народна библиотека Србије. 293–305.

[Aleksandar Mladenović, 1991: Arheografske beleške. 2. Triod posni (XVI vek). Arheografski prilozi. Knj. 13. Beograd: Narodna biblioteka Srbije. 293–305.]

Александар Младеновић, 1995: Неке српскословенске особине у рукописима дијака Симона (друга половина XVI века). Проучавање средњовековних јужнословенских рукописа. Београд. 313–21.

[Aleksandar Mladenović, 1995: Neke srpskoslovenske osobine u rukopisima dijaka Simona (druga polovina XVI veka). Proučavanje srednjovekovnih južnoslovenskih rukopisa. Beograd. 313–21.]

Александар Младеновић, 2003: Повеље кнеза Лазара. Текст. Коментари. Снимци. Београд: Чигоја штампа.

[Aleksandar Mladenović, 2003: Povelje kneza Lazara. Tekst. Komentari. Snimci. Beograd: Čigoja štampa.]

Александар Младеновић, 2007: Повеље и писма деспота Стефана. Текст. Коментари. Снимци. Београд: Чигоја штампа.

[Aleksandar Mladenović, 2007: Povelje i pisma despota Stefana. Tekst. Komentari. Snimci. Beograd: Čigoja štampa.]

Александар Младеновић, 2008: Историја српског језика. Одабрани радови. Београд: Чигоја штампа.

[Aleksandar Mladenović, 2008: Istorija srpskog jezika. Odabrani radovi. Beograd: Čigoja štampa.]

Јасмина Недељковић, 2003: О обележавању наставка генитива множине именица у Светоарханђеловској хрисовуљи цара Стефана Душана (XIV век). Археографски прилози 25. Београд: Народна библиотека Србије. 319–23.

[Jasmina Nedeljković, 2003: O obeležavanju nastavka genitiva množine imenica u Svetoarhanđelovskoj hrisovulji cara Stefana Dušana (XIV vek). Arheografski prilozi 25. Beograd: Narodna biblioteka Srbije. 319–23.]

ПЕ16: Православная энциклопедия, 2007. Москва: Евангелическая церковь союза, Церковно-научный центр, Православная энциклопедия.

[PE16: Pravoslavnaja enciklopedija, 2007. Moskva: Evangeličeskaja cerkovʼ sojuza, Cerkovno-naučnyj centr, Pravoslavnaja ènciklopedija.]

Радоман Станковић, 1996: Приновљене рукописне књиге Народне библиотеке Србије. Водени знаци и датирање. Археографски прилози 18. Београд: Народна библиотека Србије. 253–351.

[Radoman Stanković, 1996: Prinovljene rukopisne knjige Narodne biblioteke Srbije. Vodeni znaci i datiranje. Arheografski prilozi 18. Beograd: Narodna biblioteka Srbije. 253–351.]

Татјана Суботин–Голубовић, 1999: Требник. Лексикон српског средњег века. Београд: Knowledge. 745–6.

[Tatjana Subotin–Golubović, 1999: Trebnik. Leksikon srpskog srednjeg veka. Beograd: Knowledge. 745–6.]

Objavljeno

2023-06-18

Kako citirati

Novakov, D. (2023) „Језик и писмо одломка Требника и Четворојеванђеља из XVI века“, Slavistična revija, 71(2), str. 147–160. doi: 10.57589/srl.v71i2.4050.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE