Od glave do nog: meronimija in holonimija v slovarju

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v70i4.4071

Ključne besede:

pomensko razmerje, meronomija, holonimija, leksem za del telesa, pomenska razlaga

Povzetek

V prispevku sta obravnavani pomenski razmerji meronimije oz. holonimije v pomenskih razlagah za lekseme, ki se nanašajo na izbrane dele telesa v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ2), Velikem rječniku hrvatskoga standardnog jezika (VRH), Rečniku srpskog jezika (RSJ) in Vocabolario della lingua italiana (VLI). Analiza je pokazala, da meronimično-holonimično pomensko razmerje zaznamuje uvrščevalne pomenske sestavine pri večini leksemov za izbrane dele telesa in razločevalne pomenske lastnosti pri skoraj vseh leksemih za dele telesa v analiziranih slovarjih.

Literatura

Viri

SSKJ2: Anton Bajec idr. 2014: Slovar slovenskega knjižnega jezika. Druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja. Ljubljana: Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Tudi na spletu.

VLI: Nicola Zingarelli idr., 2016: Vocabolario della lingua italiana. Bologna: Zanichelli.

VRH: Ljiljana Jojić idr., 2015: Veliki rječnik hrvatskoga standardnog jezika. Zagreb: Školska knjiga.

RSJ: Милица Вујанић идр., 2011: Речник српскога језика. Нови Сад: Матица српска. [Milica Vujanić idr., 2011: Rečnik srpskoga jezika. Novi Sad: Matica srpska.]

Literatura

David Alan Cruse, 1986: Lexical semantics. Cambridge: Cambridge University Press.

Alan Cruse, 2006: A Glossary of Semantics and Pragmatics. Edinburgh: Edinburgh University Press.

František Čermák, 2001: Jazyk a jazykověda. Přehled a slovníky. Praha: Karolinum.

Darja Fišer, 2005: Pristopi k izdelavi leksikalnih podatkovnih zbirk. Jezik in slovstvo 50/6. 17–32. Tudi na spletu.

Darja Fišer, 2009a: Izdelava slovenskega semantičnega leksikona z uporabo eno- in večjezičnih jezikovnih virov: Doktorska disertacija. Ljubljana. Tudi na spletu.

Darja Fišer, 2009b: Pristopi za avtomatizirano gradnjo semantičnih zbirk. Terminologija in sodobna terminografija. Ur. Nina Ledinek idr. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 357–70. Tudi na spletu.

Polona Gantar, 2015: Leksikografski opis slovenščine v digitalnem okolju. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. Na spletu.

Vojko Gorjanc, 2006: Korpusno jezikoslovje in leksikalni opisi slovenskega jezika. Slavistična revija 54/4. 137–49. Tudi na spletu.

Marjeta Humar, 2016: Protipomenskost v slovenskem knjižnem jeziku. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Elisabetta Ježek, 2005: Lessico. Bologna: il Mulino.

Petr Karlík idr., 2002: Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Lidové noviny.

Mira Krajnc Ivič, 2004: Besedilnoskladenjske značilnosti javne govorjene besede (na gradivu mariborščine). Slavistična revija 52/4. 475–98. Tudi na spletu.

Simon Krek, 2009: Od SSKJ do spletnega portala standardne slovenščine. Jezik in slovstvo 54/3–4. 95–113. Tudi na spletu.

Nastassia Kuzmenka, 2015: Meronymic structures for names denoting parts of living beings in English. Białostockie Archiwum Językowe 15. 291–303. Tudi na spletu.

Andrzej Markowski, 2012: Wykłady z leksykologii. Warszawa: PWN.

Andrej Perdih, 2016: Splošni razlagalni slovarji slovanskih jezikov. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Wolfgang G. Stock, 2009: Begriffe und semantische Relationen in der Wissensrepräsentation. Informationswissenschaft 60/8. 403–20. Tudi na spletu.

Irena Stramljič Breznik, 2007: Historiat poimenovalne in pojmovne raznolikosti za leksemske združbe v slovenistiki. Časopis za zgodovino in narodopisje 78/1. 97–109. Tudi na spletu.

Ada Vidovič Muha, 2000: Slovensko leksikalno pomenoslovje. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

Marina Zorman, 2000: O sinonimiji. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

Morton E. Winston, Roger Chaffin, Douglas Herrmann, 1987: A Taxonomy of Part-Whole Relations. Cognitive Science 11. 417–44. Tudi na spletu.

Prenosi

Objavljeno

2022-12-31

Kako citirati

Grošelj, R. (2022) „Od glave do nog: meronimija in holonimija v slovarju“, Slavistična revija, 70(4), str. 443–457. doi: 10.57589/srl.v70i4.4071.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE