Enobesedne in večbesedne leksikalne enote v slovenščini: opredelitev meje za potrebe izdelave eSSKJ

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v70i4.4074

Ključne besede:

leksem, leksikalna enota, slovar, dvojnica, leksikologija, leksikografija

Povzetek

Članek opredeljuje mejo med enobesednimi in večbesednimi leksikalnimi enotami za potrebe izdelave eSSKJ. Na podlagi gradivske analize, analize vzpostavljenih leksikografskih praks in teoretične obravnave problematike smo oblikovali tipologijo (leksikalnih) enot, ki obravnavane enote razvršča v šest skupin, pri čemer so tri skupine v eSSKJ obravnavane na iztočničnem nivoju, tri pa na mikrostrukturnem nivoju. Ob glavnem merilu za osnovno členitev enot, tj. razstavljivosti, so bili za podrobnejšo členitev upoštevani semantični, frazeološki, pravopisni, etimološki, frekvenčni in drugi kriteriji.

Literatura

Viri

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–. Na spletu.

Maks Pleteršnik, Slovensko-nemški slovar. Tudi na spletu.

Slovar slovenskega knjižnega jezika. Tudi na spletu.

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga izdaja. Tudi na spletu.

Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. A–D. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Slovenski pravopis 2001. Tudi na spletu.

Jože Stabej, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1680–1710). Tudi na spletu.

Literatura

Sue Atkins, Michael Rundell, 2008: The Oxford Guide to Practical Lexicography. New York: Oxford University Press.

Kaja Dobrovoljc, 2017: Multi-word discourse markers and their corpus-driven identification. The case of MWDM extraction from the reference corpus of spoken Slovene. International journal of corpus linguistics 22/4. 551–82. Tudi na spletu.

Polona Gantar, 2007: Stalne besedne zveze v slovenščini. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Polona Gantar, 2021: Zapis kanonične oblike frazeoloških enot v Leksikonu večbesednih enot za slovenščino. Nova slovnica sodobne standardne slovenščine: viri in metode. Ur. Špela Arhar Holdt. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 198–230. Na spletu.

Nataša Gliha Komac idr., 2015: Koncept novega razlagalnega slovarja slovenskega knjižnega jezika. Različica 1.1. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. Na spletu.

Nataša Jakop, Erika Kržišnik, 2021: Dileme in merila ob kodifikaciji frazeologije. Jezik in slovstvo 66/2–3. 93–116. Tudi na spletu.

Erika Kržišnik, 2009: Kam in kako s frazeologijo v novem slovarju. Strokovni posvet o novem slovarju slovenskega jezika. Ur. Andrej Perdih. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 53–60.

Erika Kržišnik, Nataša Jakop, 2015: Konceptualna izhodišča za vključitev frazeologije v splošni enojezični slovar slovenskega jezika. Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis. 1. del. Ur. Mojca Smolej. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete (Obdobja, 34). 417–24. Tudi na spletu.

Matej Meterc, 2019: Analiza frazeološke variantnosti za slovarski prikaz v eSSKJ-ju in SPP-ju. Jezikoslovni zapiski 25/2. 33–45. Tudi na spletu.

Andrej Perdih, 2018: Tipologija iztočnic v tretji izdaji Slovarja slovenskega knjižnega jezika. Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ur. Božana Niševa idr. Praha: Slovanský ústav AV ČR. 67–72.

Andrej Perdih, Nina Ledinek, 2019: Multi-word Lexical Units in General Monolingual Explanatory Dictionaries of Slavic languages. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 12. 113–34. Tudi na spletu.

Špela Petric, 2015: Samostalniški večbesedni leksemi s pomenotvornega vidika. Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis. 2. del. Ur. Mojca Smolej. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete (Obdobja, 34). 579–86. Tudi na spletu.

Špela Petric, 2018: Slovenski večbesedni leksemi z vidika slovaropisja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Špela Petric Žižić, 2022: Besedne zveze z vidika slovaropisja na primeru sestavkov eSSKJ. Slavistična revija 70/4. 489–502. Tudi na spletu.

Branka Tafra, 2016: Dvojbe pri određivanju natuknice. Leksikologija i leksikografija u svetlu savremenih pristupa: zbornik naučnih radova. Ur. Stana Ristić, Ivana Lazić Konjik, Nenad Ivanović. Beograd: Institut za srpski jezik SANU. 515–32.

Jože Toporišič, 1973/1974: K izrazju in tipologiji slovenske frazeologije. Jezik in slovstvo 19. 273–79.

Jože Toporišič, 1982: Nova slovenska skladnja. Ljubljana: DZS.

Jože Toporišič, 42000: Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja.

Ada Vidovič Muha, 12000, 22013: Slovensko leksikalno pomenoslovje: Govorica slovarja. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete (Razprave Filozofske fakultete).

Mojca Žagar Karer, Nina Ledinek, 2021: Med terminologijo in splošno leksiko: determinologizacija in z njo povezane slovaropisne ter uporabniške dileme. Slovenski jezik / Slovene linguistic studies 13. 41–60. Tudi na spletu.

Prenosi

Objavljeno

2022-12-31

Kako citirati

Ledinek, N. in Perdih, A. (2022) „Enobesedne in večbesedne leksikalne enote v slovenščini: opredelitev meje za potrebe izdelave eSSKJ“, Slavistična revija, 70(4), str. 475–488. doi: 10.57589/srl.v70i4.4074.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE