Besedne zveze z vidika slovaropisja na primeru sestavkov eSSKJ

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v70i4.4077

Ključne besede:

leksikologija, leksikografija, stalna besedna zveza, frazem, večbesedni termin, večbesedno lastno ime, monokolokabilnost

Povzetek

V prispevku so predstavljeni kriteriji za razločevanje med prostimi in stalnimi besednimi zvezami ter med stalnimi leksikaliziranimi in neleksikaliziranimi zvezami. Cilj je prikaz načel njihove slovarske obravnave ter tipologije besednih zvez, temelječe na podlagi analize (delovnega) gradiva iz nastajajočega eSSKJ. S slovaropisnega vidika so obravnavani tudi monokolokabilni leksemi kot sestavine stalnih besednih zvez in unikalne sestavine frazemov, raziskava pa primerjalno vključuje še večdelne leksikalne enote, katerih najmanj en del ni leksem oz. beseda.

Literatura

Viri

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika. Na spletu.

SSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika. Tudi na spletu.

SSKJ2 : Slovar slovenskega knjižnega jezika. Druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja. Tudi na spletu.

Literatura

Goranka Blagus Bartolec, 2012: Kolokacijske sveze prema drugim leksičkim svezama u hrvatskom jeziku. Fluminensia 24/2. 47–59.

Goranka Blagus Bartolec, 2014: Riječi i njihovi susjedi, Kolokacijske sveze u hrvatskom jeziku. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Dejan Gabrovšek, Domen Krvina, 2022: Skladenjsko razmerje med istoizraznim prislovom in veznikom – opis glede na njuno mesto in funkcijo v povedi ter obravnava zlasti v SSKJ. Slavistična revija 70/4. 573–589. Tudi na spletu.

Polona Gantar, 2007: Stalne besedne zveze v slovenščini. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Vojko Gorjanc, Darja Fišer, 2010: Korpusna analiza. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Wolfgang Fleischer, 1997: Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache. Tubingen: Niemeyer.

Koncept novega razlagalnega slovarja slovenskega knjižnega jezika, 2015. Različica 1.1. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. Na spletu.

Erika Kržišnik, 1986: Poskus razvrstitve stalnih besednih zvez v Trubarjevi cerkovni ordningi. 16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ur. Breda Pogorelec, Jože Koruza, Ljubica Črnivec. Ljubljana: FF (Obdobja, 6). 435–45.

Erika Kržišnik, 1994: Slovenski glagolski frazemi: ob primeru frazemov govorjenja. Doktorska disertacija. Ljubljana.

Nina Ledinek, Andrej Perdih, 2022: Eno- in večbesedne leksikalne enote v slovenščini: opredelitev meje za potrebe izdelave eSSKJ: Slovarja slovenskega knjižnega jezika, tretja izdaja. Slavistična revija 70/4. 475–488. Tudi na spletu.

Rok Mrvič, 2020: Unikalne sestavine v ruski in slovenski frazeologiji. Magistrsko delo. Ljubljana.

France Novak, 2004: Samostalniška večpomenskost v jeziku slovenskih protestantskih piscev. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Andrej Perdih, Nina Ledinek, 2019: Multi-word Lexical Units in General Monolingual Explanatory Dictionaries of Slavic languages. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 12. 113–34. Tudi na spletu.

Špela Petric, 2015: Samostalniški večbesedni leksemi s pomenotvornega vidika. Ur. Mojca Smolej. Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis. Ljubljana: FF (Obdobja, 34). 579–86. Tudi na spletu.

Špela Petric, 2018: Slovenski večbesedni leksemi z vidika slovaropisja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Josip Silić, Ivo Pranjković, 2007: Gramatika hrvatskoga jezika. Zagreb: Školska knjiga.

Jerica Snoj, 2004: Tipologija slovarske večpomenskosti slovenskih samostalnikov. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Stane Suhadolnik, 1968: Koncept novega slovarja slovenskega knjižnega jezika. Jezik in slovstvo 13/7. 219–24. Tudi na spletu.

Николай М. Шанский, 62011 [11963]: Фразеология современного русского языка. Москва: Книжний дом Либроком.

[Nikolaj M. Šanskij, 62011 [11963]: Frazeologija sovremennogo russkogo jazyka. Moskva: Knižnij dom Librokom.]

Branka Tafra, 1988: Razgraničavanje opisnih i odnosnih pridjeva. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 14.

Branka Tafra, 2005: Od riječi do rječnika. Zagreb: Školska knjiga.

Branka Tafra, 2016: Dvojbe pri određivanju natuknice. Leksikologija i leksikografija u svetlu savremenih pristupa: zbornik naučnih radova. Ur. Stana Ristić, Ivana Lazić Konjik, Nenad Ivanović. Beograd: Institut za srpski jezik SANU. 515–32.

Jože Toporišič, 1973/1974: K izrazju in tipologiji slovenske frazeologije. Jezik in slovstvo 19. 273–79.

Jože Toporišič, 1982: Nova slovenska skladnja. Ljubljana: DZS.

Ada Vidovič Muha, 1988: Nekatere jezikovnosistemske lastnosti strokovnih besednih zvez. XXIV. seminar slovenskega jezika, literature in kulture 4.–16. julij 1988. Ljubljana: Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Filozofska fakulteta. 83–91.

Ada Vidovič Muha, 12000, 22013: Slovensko leksikalno pomenoslovje: Govorica slovarja. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete (Razprave Filozofske fakultete).

Božo Vodušek, 1961: O leksikografskem ugotavljanju in urejevanju besednih pomenov. Jezik in slovstvo 7. 5–10.

Mojca Žagar Karer, 2011: Terminologija med slovarjem in besedilom. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Andreja Žele, 2004: Aktualizacijsko širjenje/oženje pomenja ustaljenega besedja kot odraz besedilne različnofunkcijskosti. Členitev jezikovne resničnosti. Ur. Erika Kržišnik. Ljubljana: FF (Obdobja, 22). 133–48. Tudi na spletu.

Andreja Žele, 2005: Novejša leksika z vidika aktualizacije pomenov in tvorbenih usmeritev. Knjižno in narečno besedoslovje slovenskega jezika. Ur. Marko Jesenšek. Maribor: Slavistično društvo (Zora, 32). 240–48.

Prenosi

Objavljeno

2022-12-31

Kako citirati

Petric Žižić, Špela (2022) „Besedne zveze z vidika slovaropisja na primeru sestavkov eSSKJ“, Slavistična revija, 70(4), str. 489–502. doi: 10.57589/srl.v70i4.4077.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE