Od sodobnega SSKJ do zgodovinskega SSKJ16: kontinuiteta in inovacije v pomenskih opisih polnopomenskih besed

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v70i4.4091

Ključne besede:

razlagalni slovarji slovenskega jezika, pomenska raven, konverzija, homonimija, pridevniki

Povzetek

SSKJ predstavlja konceptualni in leksikografski zgled za razlagalni zgodovinski slovar knjižne slovenščine 16. stoletja (SSKJ16). V prispevku primerjam tradicijo pomenskih opisov leksikalnih enot (polnopomenske besedne vrste) po razlagalnih slovarjih slovenskega jezika od SSKJ (1970–1991) do SSKJ16 (A–D, 2021). Poseben poudarek je namenjen slovarskemu prikazu in pomenskim enotam homografov (konverzne besede v razmerju do homonimov) in pridevnikov s supletivno osnovo.

Literatura

Viri

eSSKJ = eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2016–. Ljubljana. Na spletu.

Besedje 2011 = Kozma Ahačič, Andreja Legan Ravnikar, Majda Merše, Jožica Narat, France Novak, 2011 [2014]: Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. Tudi na spletu.

Korpus 16 = Korpus 16: Korpus besedil slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja. Različica 1.0. Ljubljana, 2019. Na spletu.

PS 2001 = Majda Merše, France Novak, Francka Premk, 2001: Slovar jezika slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja: poskusni snopič. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

SNB = Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, 2012, 2013. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. Tudi na spletu.

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1970–1991. Uvod (XV–XLVII). Ljubljana. Tudi na spletu.

SSKJ2 = Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2014. Druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. Tudi na spletu.

SSKJ16 = Kozma Ahačič, Metod Čepar, Alenka Jelovšek, Andreja Legan Ravnikar, Majda Merše, France Novak, Jožica Narat (gl. uredniki), 2021: Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja (A–D). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Zbirka Slovarji).

SSSJ = Jerica Snoj, Martin Ahlin, Branka Lazar, Zvonka Praznik, 2016 [2018]: Sinonimni slovar slovenskega jezika. Ljubljana: Založba ZRC. Tudi na spletu.

Literatura

Kozma Ahačič, Metod Čepar, Alenka Jelovšek, Andreja Legan Ravnikar, Majda Merše, Jožica Narat, France Novak, Eva Trivunović, 2020: SSKJ16: priročnik za sestavljanje in vpisovanje gesel: različica 2020. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Nataša Gliha Komac idr., 2015: Koncept novega razlagalnega slovarja slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. Na spletu.

Andreja Legan Ravnikar, 2020: Pomenske lastnosti knjižne leksike v zgodovinskem slovarju SSKJ16. Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine; Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja; Veliki madžarsko-slovenski spletni slovar. Ur. Marko Jesenšek. Maribor: Univerzitetna založba (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 135). 263–86.

Andreja Legan Ravnikar, 2021: Konverzija v slovnici in slovarju: izhodišča za prepoznavanje konverzije v leksikografski praksi. Slavia Centralis 14/2. 177–94.

Majda Merše, 2017: Slovenska zgodovinska leksikologija – dosežki in problematika = Slovenskaja istoričeskaja leksikologija - dostičenija i problematika. Leksikologija i leksikografija slavjanskih jazykov: k XVI Meždunarodnomu s''ezdu slavistov. Ur. M. I. Černyševa. Moskva: Leksrus. 379–411, 784–822.

Majda Merše, 2020: Koncept Slovarja slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine; Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja; Veliki madžarsko-slovenski spletni slovar. Ur. Marko Jesenšek. Maribor: Univerzitetna založba (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 135). 236–50.

Jakob Müller, 1993: Leksikografsko razvrščanje samostalniških pomenov. Rječnik i društvo: Zbornik radova sa znanstvenog skupa o leksikografiji i leksikologiji održanog 11.-13. X. 1989. u Zagrebu. Ur. Rudolf Filipović, Božidar Finka, Branka Tafra. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. 261–70.

Branka Tafra, 2022: Povijesni rječnik za povijest: Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, A–D. Ur. Kozma Ahačič i dr. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2021. 753 str. Slavistična revija 70/2. 223–28.

Ada Vidovič Muha, 22013: Slovensko leksikalno pomenoslovje. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete (Razprave FF).

Prenosi

Objavljeno

2023-01-02

Kako citirati

Legan Ravnikar, A. (2023) „Od sodobnega SSKJ do zgodovinskega SSKJ16: kontinuiteta in inovacije v pomenskih opisih polnopomenskih besed“, Slavistična revija, 70(4), str. 681–692. doi: 10.57589/srl.v70i4.4091.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE