K izvoru makedonske besede čekor ‘korak’

Avtorji

  • Emilija Neshkoska-Chretnik Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v71i3.4118

Ključne besede:

makedonščina, besedotvorje, pomenska motivacija, etimologija

Povzetek

Pričujoči članek se posveča etimologiji besede чекор ‘korak’, ki jo s takim pomenom in besedotvorno zgradbo pozna le makedonščina. Ker se ista beseda z naglasom na končnici ter pomeni ‘suho, krivo drevo’, ‘štor’ in ‘korenina’ pojavlja v jugovzhodni makedonščini ter nekaterih bolgarskih narečjih, bomo poskusili ti dve besedi izvesti iz istega korena in analizirati njun prvotni pomen.

Literatura

Ernst Fraenkel, 1955–1965: Litauisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg Göttingen: Carl Winter and Vandenhoeck & Ruprecht.

France Bezlaj, 1976–1982: Etimološki slovar slovenskega knjižnega jezika I–II. Ljubljana: Založba Mladinska knjiga.

France Bezlaj, 1995–2005: Etimološki slovar slovenskega knjižnega jezika III–IV. Dop. in ur. Marko Snoj, Metka Furlan. Ljubljana: Založba ZRC.

Franciszek Sławski, 1974–2001: Słownik prasłowiański I–VIII. Wrocław: Zakład narodowy im. Ossolińskich: Wydawnictwo Polskiej akademii nauk.

Helmut Rix, 2001 [1998]: Lexicon der Indogermanischen Verben die Wurzeln und ihre Primärstammbildungen. Wiesbaden: L. Reichert.

Janis Endzelin, Edith Hausenberg, 1956: Ergänzungen und Berichtigungen zu Mühlenbachs Lettisch-deutschem Wörterbuch. V. Band. Chikago: Herausgegeben von der Gruppe der Lettischen Baltologen in Chikago.

Jiří Rejzek, 2004: Český etymologický slovník. Voznice: Leda.

Julius Pokorny, 1959: Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, München: Francke Verlag.

Karl Mühlenbach, Janis Endzelin, 1923–1925: Lettisch-deutsches Wörterbuch Lief. I. Riga: Herausgegeben vom lettischen Bildungsministerium.

Maks Pletešnik, 1984: Slovensko-nemški slovar. Ljubljana: Knezoškofijstvo.

Marko Snoj, 1991: Nekaj pripomb k izvoru slovanskih glagolov skočiti, skakati in kačiti. Jezikoslovni zapiski 1. 31–40.

Mate Tentor, 1950: Leksička slaganja: creskoga narječja i slovenskoga jezika protiv Vukova jezika. Razprave razreda za filološke in literarne vede I. Ljubljana: SAZU.

Václav Machek, 1968: Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha: Československá akademie věd.

Wojciech Smoczyński, 2007: Słownik etymologiczny języka litewskiego. Wilno: Wydział Filologiczny

***

Зозе Мургоски, 2011: Толковен речник на современиот македонски јазик. Скопје: Филолошки факултет „Блаже Конески“.

[Zoze Murgoski, 2011: Tolkoven rečnik na sovremeniot makedonski jazik. Skopje: Filološki fakultet „Blaže Koneski“.]

Макс Фасмер, Олег Н. Трубачёв, 1967–1973: Этимологический словарь русского языка 1–4. Москва: Прогресс.

[Maks Fasmer, Oleg N. Trubačёv, 1967–1973: Etimologičeskij slovar’ russkogo jazyka 1–4. Moskva: Progress.]

Марта Бјелетић, 2016: Придеви са значењем ‘коврџав’ у српском језику (на грађи за Општесловенски лингвистички атлас). Јужнословенски филолог 72/3–4. 93–110.

[Marta Bjeletić, 2016: Pridevi sa značenjem ‘kovrdjav’ u srpskom jeziku (na građi za Opšteslovenski lingvistički astlas). Južnoslovenski filolog 72/3–4. 93–110.]

Найден Геров, 1904: Речник на българский язик: С тълкувание речити на български и руски: Ч. 5: Р–Я. Пловдив: Дружжественна печатница „Съгласие“.

[Najden Gerov, 1904: Rečnik na bălgarskij jazik: S tălkuvanie rečiti na bălgarski i ruski: Č. 5: R–Ja. Plovdiv: Družžestvenna pečatnica „Săglasie“.]

OЛА: Общеславянский лингвистический атлас, 1988: Серия фонетико-грамматическая.

[OLA: Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas, 1988: Serija fonetiko-grammatičeskaja.]

Олег Н. Трубачёв, 1974–(2018): Этимологический словарь славянских языков 1–(41). Москва: Академия наук СССР.

[Oleg N. Trubačёv, 1974–(2018): Etimologičeskij slovar’ slavjanskih jazykov 1–(41). Moskva: Akademija nauk SSSR.]

Prenosi

Objavljeno

2023-11-10

Kako citirati

Neshkoska-Chretnik, E. (2023) „K izvoru makedonske besede čekor ‘korak’“, Slavistična revija, 71(3), str. 325–332. doi: 10.57589/srl.v71i3.4118.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE