Номинација гојазних особа у пољском и српском језику. ДЕБЕЉКО – универзалан или културно специфичан концепт? Белешке на маргинама анкете

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v71i3.4131

Ključne besede:

дебела особа, стереотип, пољски језик, српски језик

Povzetek

У раду се реконструише свакодневна језичка слика појма дебела особа у српском одн. grubas у пољском језику на подацима добијеним методом анкете, у складу са теоријско-методолошким приступом когнитивне етнолингвистике. Циљ је да се открију конотативни, субјективни елементи у садржају овог стереотипа који се заснивају на вредновању и доживљају овог појма од стране савремених носилаца поменутих језика, те да се на основу упоређивања добијених података одговори на питање о његовој универзалности односно културној специфичности. Анализа је показала да се начини именовања, перцепције и ставови испитаника према анализираном стереотипу значајније не разликују у савременој пољској и српској лингвокултури, што иде у прилог закључку о његовој универзалности.

Literatura

Речници

Janusz Anusiewicz, Jacek Skawiński, 1996: Słownik polszczyzny potocznej. Warszawa, Wrocław: Wyd. Naukowe PWN.

Maciej Czeszewski, 2006: Słownik polszczyzny potocznej. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Anna Dąbrowska, 1998: Słownik eufemizmów polskich czyli w rzeczy mocno, w sposobie łagodnie. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Roman Gawarkiewicz, Izabela Pietrzyk, Barbara Rodziewicz, 2008: Polski słownik asocjacyjny z suplementem. Szczecin: Print Group.

WSJP = Wielki słownik języka polskiego. Red. Piotr Żmigrodzki. Online.

***

ОАРСЈ = Рајна Драгићевић, Предраг Пипер, Марија Стефановић, 2011: Обратни асоцијативни речник српског језика. Београд: Сл. гласник, Београдска књига.

[OARSJ = Rajna Dragićević, Predrag Piper, Marija Stefanović, 2011: Obratni asocijativni rečnik srpskog jezika. Od reakcije ka stimulusu. Beograd: Sl. glasnik, Beogradska knjiga.]

РСАНУ = Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 1959–2020. Т. 1–21. Београд: САНУ.

[RSANU = Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika, 1959–2020. T. 1–21. Beograd: SANU.]

РМС = Речник српскохрватскога књижевнога језика, 1967–1976. Т. 1–6. Нови Сад, Загреб: Матица српска, Матица хрватска.

[RMS = Rečnik srpskohrvatskoga književnoga jezika, 1967–1976. T. 1–6. Novi Sad, Zagreb: Matica srpska, Matica hrvatska.]

РСЈ = Речник српскога језика, 2007. Ур. М. Николић. Нови Сад: Матица српска.

[RSJ = Rečnik srpskoga jezika, 2007. Ur. M. Nikolić. Novi Sad: Matica srpska.]

Литература

Jerzy Bartmiński, 2014: Ankieta jako pomocnicze narzędzie rekonstrukcji językowego obrazu świata. Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów 3: Problemy eksplikowania i profilowania pojęć. Red. Iwona Bielińska-Gardziel, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Joanna Szadura. Lublin: Wyd. UMCS. 279−308.

Jerzy Bartmiński, 2015a: Dom – koncept uniwersalny i specyficzny kulturowo. Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów 1: Dom. Red. Jerzy Bartmiński, Iwona Bielińska-Gardziel, Beata Żywicka. Lublin: Wyd. UMCS. 15−33.

Jerzy Bartmiński, 2015b: Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów – co zawiera, na jakich zasadach się opiera, dla kogo jest przeznaczony? Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów 1: Dom. Red. Jerzy Bartmiński, Iwona Bielińska-Gardziel, Beata Żywicka. Lublin: Wyd. UMCS. 7–13.

Jerzy Bartmiński, Wojciech Chlebda, 2013: Problem konceptu bazowego i jego profilowania – na przykładzie stereotypu Europy. Etnolingwistyka 25. 69−95.

Małgorzata Brzozowska, Beata Żywicka, 2014: O badaniach ankietowych nazw wartości we współczesnym języku polskim. Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów 3: Problemy eksplikowania i profilowania pojęć. Red. Iwona Bielińska-Gardziel, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Joanna Szadura. Lublin: Wyd. UMCS. 333−44.

Anna Dąbrowska, 1992: Eufemizmy mowy potocznej. Język a kultura 5: Potoczność w języku i w kulturze. Red. Janusz Anusiewicz, Franciszek Nieckula. Wrocław: Wiedza o Kulturze. 119−78.

Magdalena Gajda, 2021: Dyskryminacja i stygmatyzacja osób chorych na otyłość. Obesitologia kliniczna. Red. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz. Bielsko-Biała: Wyd. Medyczne Alfa-Medica Press. 729−37.

Ewa Golachowska, Dorota Pazio-Wlazłowska, 2023: Grubas w świetle danych ankietowych. Etnolingwistyka 35. 315–28.

Stanisław Grabias, 1978: Pojęcie językowego znaku ekspresywnego. Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego. Red. Mieczysław Szymczak. Wrocław: Ossolineum. 107−15.

Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, 2020: Definiowanie i profilowanie pojęć w (etno)lingwistyce. Lublin: Wyd. UMCS.

Otyłość – choroba wagi ciężkiej, 18.05.2022. Online.

Jarosław Pacuła, 2021: „Pani gruba i nieletka, gruba także portmonetka” – o dawnych i współczesnych znaczeniach (użyciach) przymiotnika gruby. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 28/1. 231−254.

Dorota Pazio-Wlazłowska, 2021: „Prawdę mówiąc, jestem dosyć gruba. Właściwie to nawet bardzo”. Przymiotnik gruby jako realizacja konceptu otyłość (na podstawie danych korpusowych) – uwagi wstępne. Wartości w językowym obrazie świata Litwinów i Polaków. Dziedzictwo ludowe, narodowe, wieloetniczne i wielokulturowe 2. Red. Kristina Rutkovska, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska. Vilnius, Liublinas. 148−61.

Dorota Pazio-Wlazłowska, 2022: Wartościowanie osób z otyłością w polskim wordnecie. Heteroglossia 12. 95−107.

Maria Roszak, 2013: Grubość i chudość w polszczyźnie. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Linguistica 8. 265−275.

Michał Skrzypek, 2021: Konsekwencje otyłości w perspektywie socjokulturowej. Obesitologia kliniczna. Red. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz. Bielsko-Biała: Wyd. Medyczne Alfa-Medica Press. 738−43.

Stanisław Widłak, 1963: Tabu i eufemizm w językach nowożytnych. Biuletyn PTJ 22. 89−102.

***

Јована Јовановић, 2018: Лексика погрдног значења у именовању човека у српском језику. Докторска дисертација. Београд. Онлајн.

[Jovana Jovanović, 2018: Leksika pogrdnog značenja u imenovanju čoveka u srpskom jeziku. Doktorska disertacija. Beograd. Onlajn.

Леонид П. Крысин, 2000: Эвфемизмы в современной русской речи. Русский язык конца XX столетия (1985–1995). Ред. Е. А. Земская. Москва: Языки русской культуры. 384−408.

[Leonid P. Krysin, 2000: Evfemizmy v sovremennoj russkoj rechi. Russkij jazyk konca XX stoletija (1985–1995). Red. E. A. Zemskaja. Moskva: Jazyki russkoj kul’tury. 384−408.]

Татјана Пекмезовић, Дарија Кисић-Тепавчевић, Драган Миљуш, Горица Марић, 2017: Национални подаци везани за епидемију гојазности у Србији. Епидемија гојазности и Србија, Проблеми јавног здравља и система здравствене заштите. Књига I. Ур. Д. Мицић. Београд: САНУ. 1–12.

[Tatjana Pekmezović, Darija Kisić-Tepavčević, Dragan Miljuš, Gorica Marić, 2017: Nacionalni podaci vezani za epidemiju gojaznosti u Srbiji. Epidemija gojaznosti i Srbija, Problemi javnog zdravlja i sistema zdravstvene zaštite. Knjiga I. Ur. D. Micić. Beograd: SANU. 1–12.]

Стана Ристић, 2004: Експресивна лексика у српском језику. Београд: ИСЈ САНУ.

[Stana Ristić, 2004: Ekspresivna leksika u srpskom jeziku. Beograd: ISJ SANU.]

Objavljeno

2023-11-10

Kako citirati

Pazio-Wlazłowska , D. in Lazić Konjik, I. (2023) „Номинација гојазних особа у пољском и српском језику. ДЕБЕЉКО – универзалан или културно специфичан концепт? Белешке на маргинама анкете“, Slavistična revija, 71(3), str. 307–323. doi: 10.57589/srl.v71i3.4131.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE