Slovenski frazeološki ustrezniki v nebiblijskih prevodnih besedilih 16. stoletja

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v71i4.4133

Ključne besede:

slovenski knjižni jezik 16. stoletja, frazeologija, prevod, nemščina, latinščina

Povzetek

V prispevku so predstavljeni različni načini prevajanja frazeološkega gradiva v nebiblijskih prevodih slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja ter njihovo vključevanje frazemov in paremij v prevod neodvisno od prevodne predloge, pri čemer je posebna pozornost posvečena razlikam med prevajanjem izvorno latinskih in izvorno nemških frazemov.

Literatura

Johannes Clajus, 1578: Grammatica germanicae linguae. Leipzig. Tudi na spletu.

DEP = Emanuel Strauss, 1994: Dictionary of European Proverbs. London: Routledge.

Grimm = Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm. Na spletu.

JPo 1578 = Jurij Juričič, 1578: POSTILLA. Ljubljana.

KPo 1567 = Sebastijan Krelj, 1567: POSTILLA SLOVENSKA. Regensburg.

LH 1566 = Martin Luther, 1566: Haußpoſtill I–III. Nürnberg.

Martin Luther, 2003: An Open Letter on Translating. Na spletu.

Fritz Mauthner, 21923: Wörterbuch der Philosophie. Leipzig. Tudi na spletu.

MD 1592 = Hieronymus Megiser, 1592: DICTIONARIVM QVATVOR LINGVARVM. Graz.

RI = Redensarten-Index. Na spletu.

SA 1559, I = Ioannes Spangenberg, 1559: Außlegunge der Episteln vnd Euangelien auff alle Sontage vnd fürnembsten Fest durchs gantze Jar [Winterteil]. Nürnberg.

SA 1559, II = Ioannes Spangenberg, 1558: Außlegung der Epiſtel vnd Euangelien von Oſtern biß auffs Aduent. Nürnberg.

SA 1559, III = Ioannes Spangenberg, 1558: Außlegung der Epiſtel vnd Euangelien von den fürnembſten Festen durchs gantze Jar.

SSF = Janez Keber, 2015: Slovar slovenskih frazemov. Na spletu.

TPMA 11 = Thesaurus proverbiorum medii aevi = Lexikon der Sprichwörter des romanisch-germanischen Mittelalters 11: Sommer–Tröster. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2001.

Primož Trubar, 1595: HISHNA POSTILLA. Tübingen.

Wander = Karl Friedrich Wilhelm Wander, 1880: Deutsches Sprichwörter-Lexikon. Leipzig. Tudi na spletu.

Literatura

***

Kozma Ahačič, 2007: Viri za prevod svetopisemskih besedil pri slovenskih protestantskih piscih 16. stoletja in nekatere tehnike prevajanja. Slavistična revija 55/3. 505–29. Tudi na spletu.

Kozma Ahačič, Metod Čepar, Alenka Jelovšek, Andreja Legan Ravnikar, Majda Merše, Jožica Narat, France Novak, Eva Trivunović, 2020: SSKJ16: Priročnik za sestavljanje in vpisovanje gesel. Ur. Kozma Ahačič. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Kozma Ahačič, Metod Čepar, Alenka Jelovšek, Andreja Legan Ravnikar, Majda Merše, Jožica Narat, France Novak, Francka Premk, 2021: Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. A–D. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Dmitrij Dobrovolʼskij, Elisabeth Piirainen, 2022: Figurative Language: Cross-Cultural and Cross-Linguistic Perspectives. Berlin: de Gruyter Mouton.

Paola Cotta Ramusino, Fabio Mollica, 2020: Contrastive phraseology: Preliminary remarks. Contrastive Phraseology: Languages and Cultures in Comparison. Ur. Fabio Mollica, Paola Cotta Ramusino. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publisher. 1–10.

Polona Gantar, 2007: Stalne besedne zveze v slovenščini: korpusni pristop. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Lingua Slovenica, 3).

Nataša Gliha Komac idr., 2015: Koncept novega razlagalnega slovarja slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Nataša Jakop, 2006: Pragmatična frazeologija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Linguistica et philologica, 14).

Alenka Jelovšek, 2022: Jurij Juričič – Hrvat in slovenski knjižni jezik 16. stoletja. Kolektivne identitete skozi prizmo zgodovine dolgega trajanja. Ur. Vanja Kočevar. Ljubljana: Založba ZRC. 105–30.

Vida Jesenšek, 2013: Phraseologie: übersetzerische Entscheidungen zwischen Text und Wörterbuch. Analytische Beobachtungen anhand der deutsch-slowenischen literarischen Übersetzung. Lexicographica 29. 117–28.

Erika Kržišnik, 1986: Poskus razvrstitve stalnih besednih zvez v Trubarjevi Cerkovni ordningi. 16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ur. Breda Pogorelec s sodelovanjem Jožeta Koruze. Ljubljana: Filozofska fakulteta (Obdobja, 6). 435–45.

Erika Kržišnik, 1996: Norma v frazeologiji in odstopi od nje v besedilih. Slavistična revija 44/2. 133–54. Tudi na spletu.

Erika Kržišnik, 2003: Novosti v slovenski frazeologiji. Współczesna polska i słoweńska sytuacja językowa / redakcja naukowa. Opole, Ljubljana: Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. 191−208.

Erika Kržišnik, 2007: Življenje nekega (kalkirano) prevzetega frazema. Kritik und Phrase : Festschrift für Wolfgang Eismann zum 65. Geburtstag. Ur. Peter Deutschmann, Peter Grzybek, Ludwig Karničar, Heinrich Pfandl. Dunaj: Praesens. 567–77.

Andreja Legan Ravnikar, 2015: Iz slovaropisne delavnice: ugotavljanje in strukturiranje pomenov pri večpomenskih leksemih v zgodovinskem slovarju. Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis 2. Ur. Mojca Smolej. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete (Obdobja, 34). 449–56. Tudi na spletu.

Andreja Legan Ravnikar, 2020: Pomenske lastnosti knjižne leksike v zgodovinskem slovarju SSKJ16. Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine; Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja; Veliki madžarsko-slovenski spletni slovar. Ur. Marko Jesenšek. Maribor: Univerzitena založba Univerze (Zora, 135). 263–86.

Majda Merše, 2013: Slovenski knjižni jezik 16. stoletja: razprave o jezikovnem sistemu, besedju in prevodni problematiki. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Wolfgang Mieder, 2014: Behold the Proverbs of a People: Proverbial Wisdom in Culture, Literature, and Politics. Jackson: University Press of Mississippi.

Rosamund Moon, 1996: Data, Description and Idioms in Corpus Lexicography. Euralex 1996 Proceedings II. Ur. Martin Gellerstam idr. Göteborg University, Department of Swedish. 245–56.

Špela Petric, 2018: Slovenski večbesedni leksemi z vidika slovaropisja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. (Lingua Slovenica, 12).

Elisabeth Piirainen, 2008: Phraseology in a European framework: A cross-linguistic and cross-cultural research project on widespread idioms. Phraseology: An Interdisciplinary Perspective. Ur. Fanny Meunier, Sylviane Granger. Amsterdam: John Benjamins Publishing. 243–58.

Elmar Schafroth, 2020: Why equivalence of idioms in different languages is the exception. Arguments from a constructional perspective. Contrastive Phraseology: Languages and Cultures in Comparison. Ur. Fabio Mollica, Paola Cotta Ramusino. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publisher. 129–50.

Eva Trivunović, 2021: Stalnost, variantnost in modificirana raba frazemov v slovenskem jeziku in slovarjih. Slovenščina 2.0: empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave 9/2. 71–99. Tudi na spletu.

Natalija Ulčnik, 2020: Uvajalna sredstva pregovorov z južnoslovansko nacionalno oznako v korpusu starejše in sodobne slovenščine. Slavia Centralis 13/1. 22–39. Tudi na spletu.

Alenka Vrbinc, 2011: Uvajalna sredstva pregovorov z južnoslovansko nacionalno oznako v korpusu starejše in sodobne slovenščine. Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies 8. 65–78. Tudi na spletu.

Ada Vidovič Muha, 2013: Frazem med besedo in stalno besedno zvezo. Frazeološka simfonija: Sodobni pogledi na frazeologijo. Ur. Nataša Jakop, Mateja Jemec Tomazin. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 109–18.

Prenosi

Objavljeno

2023-12-24

Kako citirati

Jelovšek, A. in Trivunović, E. (2023) „Slovenski frazeološki ustrezniki v nebiblijskih prevodnih besedilih 16. stoletja“, Slavistična revija, 71(4), str. 533–548. doi: 10.57589/srl.v71i4.4133.

Številka

Rubrike

OB JUBILEJU PROF. DR. IRENE OREL