Nekatere glasovne lastnosti narečne slovenščine v srednjem veku

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v71i4.4136

Ključne besede:

narečna slovenščina, srednji vek, zgodovinsko glasoslovje, gorenjščina, dolenjščina

Povzetek

V članku so obravnavane nekatere glasovne lastnosti narečne slovenščine v srednjem veku, tj. v obdobju od 14. do srede 16. stoletja. Na osnovi zgodovinskojezikoslovne analize relevantnih glasovnih odrazov je določnena genealoška pripadnost, tj. narečna osnova jezika tistih slovenskih poznosrednjeveških rokopisnih spomenikov, ki izkazujejo diagnostične narečne glasovne lastnosti. Analizirani so Celovški ali Rateški rokopis (2. polovica 14. stoletja) in Starogorski rokopis (1492–1498), Stiški rokopis, besedili I–II (ok. 1428) in besedila III–V (ok. 1440), ter Kranjski rokopis (1. polovica 16. stoletja).

Literatura

France Bezlaj, 1976–2007: Etimološki slovar slovenskega jezika I–V [1976, 1982, 1995, 2005, 2007]. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Владимир А. Дыбо, 1981: Славянская акцентология. Москва: Наука.

[Vladimir A. Dybo, 1981: Slavjanskaja akcentologija. Moskva: Nauka.]

Владимир А. Дыбо, 2000: Морфонологизованные парадигматические акцентные системы: Типология и генезис. Москва: Языки русской культуры.

[Vladimir A. Dybo, 2000: Morfonologizovannye paradigmatičeskie akcentnye sistemy: Tipologija i genezis. Moskva: Jazyki russkoj kulʼtury.]

Fedora Ferluga-Petronio, 1989: Ob primerjanju latinskih, italijanskih in slovenskih besedil v Černjejskem rokopisu. Obdobje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ur. Jože Toporišič. Ljubljana: Filozofska fakulteta. 245–50.

Metka Furlan, 2007: Slovenščina v Alasijevem Italijansko-slovenskem slovarju iz leta 1607. Živeti mejo. Ur. Miran Košuta. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 18). 290–306.

Metka Furlan, 2013: Novi etimološki slovar slovenskega jezika: Poskusni zvezek. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Založba ZRC.

Boris Golec, 2009: Mestna prisežna besedila v slovenskem jeziku do začetka 19. stoletja. Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede, Zgodovinski inštitut Milka Kosa.

Robert Grošelj, 2017: Medstavčne zgradbe v obdobju med Brižinskimi spomeniki in Trubarjevim Katekizmom. Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne. Ur. Aleksander Bjelčevič, Matija Ogrin, Urška Perenič. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete (Obdobja, 36). 293–301.

Ivan Grafenauer, 1916: Stiški (ljubljanski) rokopis. Dom in svet 29. 239–43, 311–16.

Ivan Grafenauer, 1931: Poglavja iz najstarejšega slovenskega pismenstva. Časopis za jezik, književnost in zgodovino 8. 68–117.

Ivan Grafenauer, 1958: Celovški rokopis iz Rateč, podružnične beljaške prafare pri Mariji na Zilji. Razprave Slovenske akademije znanosti in umetnosti 3. 7–63.

Marc L. Greenberg, 2000: A Historical Phonology of the Slovene Language. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter.

Gregor Krek, 1881: O novoslovenskem rokopisu zgodovinskega društva koroškega. Kres 1. 173–90.

Tine Logar, 1974: Pregled zgodovine slovenskega jezika. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti. 103–13.

Tine Logar, 1981: Izhodiščni splošnoslovenski fonološki sistem. Fonološki opisi srpskohrvatskih / hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih Opšteslovenskim lingvističkim atlasom. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. 29–33.

Tine Logar, 1993: Slovenska narečja. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Tine Logar, Breda Pogorelec, Jože Koruza, 1973–74: Starogorski rokopis iz konca 15. stoletja. Jezik in slovstvo 19. 192–211.

Tine Logar, Jakob Rigler, 1983: Karta slovenskih narečij. Ljubljana: Geodetski zavod Slovenije.

Nikolai Mikhailov, 1998: Früslowenische Sprachdenkmäler. Die handschriftliche Periode der slowenischen Sprache (XIV. Jh. bis 1550). Amsterdam, Atlanta: Rodopi.

Nikolai Mikhailov, 2001: Jezikovni spomeniki zgodnje slovenščine. Rokopisna doba slovenskega jezika (od XIV. stol. do leta 1550). Trst: Mladika.

Vatroslav Oblak, 1889: Starejši slovenski teksti. Letopis Matice slovenske za leto 1889. Ljubljana: Matica slovenska. 122–202.

Plet. = Maks Pleteršnik, 11894–1895 (22006): Slovensko-nemški slovar I–II. Ur. Metka Furlan. Ljubljana: SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Irena Orel, 2017: Pomen starejših rokopisov za slovensko zgodovinsko jezikoslovje. Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne. Ur. Aleksander Bjelčevič, Matija Ogrin, Urška Perenič. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete (Obdobja, 36). 253–66.

Fran Ramovš, 1924: Historična gramatika slovenskega jezika II. Konzonantizem. Ljubljana: Učiteljska tiskarna.

Fran Ramovš, 1935: Historična gramatika slovenskega jezika: VII. Dialekti. Ljubljana: Učiteljska tiskarna.

Fran Ramovš, 1936: Kratka zgodovina slovenskega jezika I. Ljubljana: Akademska založba.

Fran Ramovš, 1950: Relativna kronologija slovenskih akcentskih pojavov. Slavistična revija 3. 16–23.

Fran Ramovš, 1952: Morfologija slovenskega jezika. Ljubljana: Univerzitetna študijska komisija, DZS.

Jakob Rigler, 1963: Pregled osnovnih razvojnih etap v slovenskem vokalizmu. Slavistična revija 14/1–4. 25–78.

Vera Smole, 1998: Slovenska narečja. Enciklopedija Slovenije 12. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1–5.

Marko Snoj, 32016 (22003, 11997): Slovenski etimološki slovar. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Marko Snoj, Marc L. Greenberg, 2012: O jeziku slovanskih prebivalcev med Donavo in Jadranom v srednjem veku (pogled jezikoslovcev). Zgodovinski časopis 66/3–4. 276–305.

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika I–V. Ur. Anton Bajec idr. Ljubljana: SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 1970–1991.

SSKJ2 = Slovar slovenskega knjižnega jezika I–II. Ljubljana: SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 2014.

Christian Schweigaard Stang, 1957: Slavonic accentuation. Oslo: I Kommisjon Hos H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard).

Matej Šekli, 2008a: O narečni osnovi jezika Celovškega ali Rateškega rokopisa ter o izvoru oblike seydi. Jezikoslovni zapiski 14/1. 29–40.

Matej Šekli, 2008b: Sklanjatev zaimkov moj, tvoj, svoj v slovenskem pisnem jeziku od Brižinskih spomenikov do Trubarja (prispevek k zgodovinskemu narečjeslovju slovenskega jezika). Jezikoslovni zapiski 14/1. 41–59.

Matej Šekli, 2018: Tipologija lingvogenez slovanskih jezikov. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Matej Šekli, 2021: Notranja in zunanja zgodovina slovenskega jezika v srednjem veku (ok. 550–1550). Slovenski jezik med slovanskimi jeziki. Ur. Matej Šekli, Lidija Rezoničnik. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 31). 187–227.

Matej Šekli, 2022: Jezikovne lastnosti zgodnje slovenščine 11. in 12. stoletja. Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies 19. 3–32.

Alenka Šivic-Dular, 1996: Odsev etnogeneze v jeziku slovenskega prostora (v času od 6.–12. stol.). Migrationen und Ethnogenese im pannonischen Raum bis zum Ende des 12. Jahrhunderts. Graz: Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung für Wissenschaft und Forschung. 137–53.

Jože Toporišič, 1992: Prečrkovanje, uglasitev in prevod besedil. Jezikoslovna obravnava. Stiški rokopis. Ur. Mihael Glavan. Ljubljana: Slovenska knjiga. 3–40.

Prenosi

Objavljeno

2023-12-24

Kako citirati

Šekli, M. (2023) „Nekatere glasovne lastnosti narečne slovenščine v srednjem veku“, Slavistična revija, 71(4), str. 447–462. doi: 10.57589/srl.v71i4.4136.

Številka

Rubrike

OB JUBILEJU PROF. DR. IRENE OREL