Ad hoc terminologija: analiza uporabe terminoloških načel v Terminološki svetovalnici na Terminologišču

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v71i4.4146

Ključne besede:

terminologija, ad hoc terminologija, terminološko svetovanje, terminološka načela, uporabniki terminologije

Povzetek

V prispevku so obravnavana terminološka načela, s katerimi so utemeljeni odgovori, ki nastajajo pri terminološkem svetovanju Terminološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Ta dejavnost, ki je opredeljena kot ad hoc terminologija, v Terminološki sekciji organizirano poteka že od leta 2013. Njeni člani uporabnikom terminologije, ki ne najdejo rešitve za svojo terminološko težavo, pomagajo tako, da jim predlagajo slovenski termin, ki po njihovem mnenju najprimerneje označuje pojem, po katerem uporabniki sprašujejo. Da bi ugotovili, s katerimi argumenti so utemeljene odločitve o najprimernejšem terminu, je bila narejena raziskava, v kateri je bilo pregledanih in analiziranih 100 terminoloških odgovorov. Poleg že obstoječih štirih terminoloških načel so se v analizi za relevantna izkazala še tri druga načela.

Literatura

Maria Teresa Cabré, 1999: Terminology: Theory, methods and applications. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Elena Chiocchetti, Isabella Stanizzi, 2022: La consulenza terminologica puntuale: un servizio prezioso per l’utente. Risorse e strumenti per l’elaborazione e la diffusione della terminologia in Italia. Ur. Elena Chiocchetti, Natascia Ralli. Bolzano: Eurac Research. 73–89.

Claudia Dobrina, 2006: Just-in-time terminology: A Glimpse at a Terminological Query Service. International Conference on Terminology, Standardization and Technology Transfer. Proceedings. Encyclopedia of China Publishing House. 316–22.

Claudia Dobrina, 2010: Terminology on demand: Maintaining a terminological queryservice. Terminology in Everyday Life. Ur. Marcel Thelen, Frieda Steurs. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins. 81–95.

Claudia Dobrina, 2015: Getting to the core of a terminological project. Handbook of Terminology. Vol. 1. Ur. Hendrik J. Kockaert, Frieda Steurs. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins. 180–99.

Tanja Fajfar, 2017. Jezikovnokulturna ustreznost kot terminološko načelo. Slovenska terminologija danas. Ur. Predrag Piper, Vladan Jovanović. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti: Institut za srpski jezik SANU. 351–60.

Nataša Logar Berginc, Špela Vintar, Špela Arhar Holdt, 2012: Luščenje terminoloških kandidatov za slovar odnosov z javnostmi. Zbornik Osme konference Jezikovne tehnologije. Ur. Tomaž Erjavec, Jerneja Žganec Gros. Ljubljana: Institut Jožef Stefan. 135–40. Na spletu.

Anita Nuopponen, 2018: Dimensions of Terminology work. Terminologija 25. 6–22. Na spletu.

Špela Vintar, 2008: Terminologija. Terminološka veda in računalniško podprta terminografija. Ljubljana: FF, Oddelek za prevajalstvo.

Mojca Žagar Karer, 2009: Terminološko svetovanje med teorijo in prakso. Infrastruktura slovenščine in slovenistike. Ur. Marko Stabej. Ljubljana: FF (Obdobja, 28). 443–48. Na spletu.

Mojca Žagar Karer, 2018: Upoštevanje terminoloških načel v terminografski praksi. Slavistična revija 66/2. 235–49. Na spletu.

Mojca Žagar Karer, Tanja Fajfar, 2023: Terminological problems of terminology users: analysis of questions in terminological counselling service on the Terminologišče website. Terminology 29/1. 78–102.

Prenosi

Objavljeno

2023-12-24

Kako citirati

Fajfar, T. in Žagar Karer, M. (2023) „Ad hoc terminologija: analiza uporabe terminoloških načel v Terminološki svetovalnici na Terminologišču“, Slavistična revija, 71(4), str. 369–384. doi: 10.57589/srl.v71i4.4146.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE