Jezikoslovna analiza govorjene slovenščine pri nosilcih in govorcih slovenščine kot dediščinskega jezika v slovenski skupnosti v Torontu

Avtorji

  • Tadej Kralj Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v71i4.4147

Ključne besede:

slovenska skupnost v Torontu, dediščinski jezik, uporabnik slovenščine, narečje, knjižni jezik

Povzetek

Članek obravnava jezikoslovno analizo govorjene slovenščine pri predstavnikih slovenske skupnosti v Torontu. Analiza prikazuje jezikovne značilnosti slovenščine pri dveh tipih uporabnikov slovenščine kot dediščinskega jezika, in sicer nosilcih in govorcih slovenščine kot dediščinskega jezika. Pri prvem tipu se kažejo predvsem narečne značilnosti izvornega kraja na vseh jezikoslovnih ravninah, pri drugem tipu uporabnikov pa vse več knjižnih ustreznic in vpliv angleščine kot večinskega jezika in kot enega od uradnih jezikov v Ontariu.

Literatura

Keith Banting, Will Kymlicka, 2006: Immigration Multiculturalism and the welfare state. Ethics and International Affairs 20/3. 281–304.

Maja Bitenc, 2016: Z jezikom na poti med Idrijskim in Ljubljano. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Canadian Multiculturalism Act. Na spletu.

Alenka Čuš, 2017: Pomen vzgoje in izobraževanja za vitalnost slovenske skupnosti v Torontu: Doktorska disertacija. Koper: Fakulteta za humanistične študije.

Jack Jedwab, 2014: Canada’s ‚Other’ languages: The Role of Non-Official Languages in Ethnic Persistence. Rethinking Heritage Language Education. Ur. Peter Pericles Trifonas, Themistoklis Aravossitas. Cambridge: Cambridge Univerity Press. 237–53.

Tadej Kralj, 2020: Slovenščina kot dediščinski jezik v slovenski skupnosti v Torontu. Jezik in slovstvo 65/1. 49–63.

Tine Logar, 1968: Kazalni zaimek v slovenskih narečjih. Slavia orientalis 17. 347–50.

Tine Logar, 1969: Praslovanska a-sklanjatev v slovenskih narečjih. Jezik in slovstvo 14/4. 104–09.

Tine Logar, 1993: Slovenska narečja. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Vilko Novak, 2014: Slovar stare knjižne prekmurščine. Elektronska objava. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Na spletu.

Irena Orel, 2004: Razvoj slovenskega oblikoslovja. Skripta. Ljubljana.

Enrica Piccardo, 2014: The impact of CEFR on Canada’s Linguistics Plurality. A Space of Heritage Languages? Rethinking Heritage Language Education. Ur. Peter Trifonas, Themistoklis Aravossitas. Cambridge: Cambridge University Press. 183–212.

Nataša Pirih Svetina, 2005: Slovenščina kot tuji jezik. Domžale: Izolit.

Stanislav Pospeh, 2009: Slovenska imigracija v Kanadi. Magistrsko delo. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Mojca Poznanovič Jezeršek idr., 2018: Učni načrt. Program osnovna šola. Slovenščina. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo. Na spletu.

Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ), druga dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, 2014. Elektronska objava. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Na spletu.

Vera Smole, 2000: Zgodovinska slovnica in dialektologija II. Narečne skupine. Skripta. Ljubljana.

Vera Smole, 2001: Zgodovinska slovnica in dialektologija I. Vokalizem, naglas, konzonantizem. Skripta. Ljubljana.

Vera Smole, 2006: Lingvogeografska obdelava spola v ednini: samostalniki srednjega spola na -o v slovenskih narečjih. Slavistična revija 54/4. 491–503.

Marko Snoj, 2015: Slovenski etimološki slovar. Elektronska objava. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Na spletu.

Statistics Canada 2017. Na spletu.

Prenosi

Objavljeno

2023-12-24

Kako citirati

Kralj, T. (2023) „Jezikoslovna analiza govorjene slovenščine pri nosilcih in govorcih slovenščine kot dediščinskega jezika v slovenski skupnosti v Torontu“, Slavistična revija, 71(4), str. 399–412. doi: 10.57589/srl.v71i4.4147.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE