Govor Trubarjeve Rašice – naglas, glasoslovje in besedilo

Avtorji

  • Vera Smole Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v71i4.4150

Ključne besede:

dolenjsko narečje, fonološki opis, narečno besedilo, izoglosa, Slovenski lingvistični atlas

Povzetek

V govoru Trubarjeve rojstne vasi Rašica se zaradi križanja poti sever – jug in (nekdaj) vzhod – zahod stika tudi več izoglos, ki znotraj dolenjskega narečja delijo skupine med sabo bolj podobnih govorov, v tem primeru razvitejših na severu in bolj arhaičnih na jugu. Vas ni bila nikoli sedež župnije, ampak se je celo iz škocjanske prestavila v velikolaško, kar je zagotovo povzročilo začetek mešanja prvotnih značilnosti govora, ki se v njem še vedno odraža. Rašica je točka T242 v Slovenskem lingvističnem atlasu, po tej vprašalnici zapisana že leta 1959 in ponovno raziskovana leta 2008. Opis govora v obliki fonološkega opisa je hrati prispevek k temu velikemu narečjeslovnemu projektu.

Literatura

Tine Logar, 1981: Izhodiščni splošnoslovenski fonološki sistem. Fonološki opisi ... Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. 29–33.

Fran Ramovš, 1935: Dialekti. Ljubljana: Učiteljska tiskarna.

Fran Ramovš, 19972: Kratka karakteristika slovenskega narečja na Dolenjskem. Zbrano delo. Knj. 2: Razprave in članki. Ur. Jože Toporišič. Ljubljana. 588–68.

Jakob Rigler, 20012: Pregled osnovnih razvojnih etap v slovenskem vokalizmu. Zbrani spisi 1: Jezikoslovnozgodovinske in dialektološke razprave. Ur. Vera Smole. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 13–57.

Jakob Rigler, 1959: T242 Rašica. Zapis Vprašalnice za Slovenski lingvistični atlas, 7.–10. december 1959 (zvezek). Hrani Dialektološka sekcija Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani.

Vera Smole, 2008: Besedilno gradivo, lastni arhiv. S približno 4 ur posnetkov transkribiranih 80 minut.

Vera Smole, 2009: Govor Trubarjeve Raščice danes. Mednarodni znanstveni sestanek Slovenski dialekti v stiku 4 – od Trubarja do danes / Convegno scientifico internazionale Dialetti sloveni in contatto 4 – da Trubar ad oggi. Ur. Goran Filipi. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče. 25.

Marko Snoj, 2009: Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen. Ljubljana: Modrijan, Založba ZRC.

Silvo Torkar, 2008: Slovenska zemljepisna imena, nastala iz slovanskih antroponimov. Slavistična revija 56/kongresna. 17–26.

Prenosi

Objavljeno

2023-12-24

Kako citirati

Smole, V. (2023) „Govor Trubarjeve Rašice – naglas, glasoslovje in besedilo“, Slavistična revija, 71(4), str. 463–484. doi: 10.57589/srl.v71i4.4150.

Številka

Rubrike

OB JUBILEJU PROF. DR. IRENE OREL