Besedilni kazalniki terminološke negotovosti in sopomenskost ob jezikovnem prevzemanju v menedžmentu

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v72i1.4156

Ključne besede:

menedžment, terminološko prevzemanje, anglicizmi, besedilni kazalniki terminološke negotovosti, sopomenke

Povzetek

V prispevku prepoznavamo besedilne in leksikalne kazalnike terminološke negotovosti ter načine tega izkazovanja ob prevzemanju in prevajanju tujih strokovnih izrazov. Pri tem se osredotočamo na področje menedžmenta in sorodna področja, vključujoč besedila iz dveh slovenskih revij s področja menedžmenta. Ugotovili smo, da v obravnavanih revijah le mestoma naletimo na besedilne kazalnike terminološke negotovosti in da se terminološka negotovost kaže še skozi terminološke sopomenke (leksikalni kazalnik).

Literatura

Pamela Faber Benítez, 2009: The Cognitive Shift in Terminology and Specialized Translation. Monografías de Traducción y Interpretación 1. 107–34.

Dubravka Celinšek, 2015: Pomen, pojavljanje, prevzemanje in prevajanje besede management v slovenščini. Jezikoslovni zapiski 21/2. 61–83.

Dubravka Celinšek, 2020: Prevzemanje angleških strokovnih izrazov v menedžmentu: Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Dubravka Celinšek, 2021: Menedžment ali ravnateljevanje ter prevajanje in prevzemanje strokovnih izrazov iz angleščine v slovarjih in drugih virih. Izzivi managementu. 44–55.

Dubravka Celinšek, Rudi Rozman, 2023: Problemi poimenovanja temeljnih organizacijskih procesov v slovenščini in prevajanje teh izrazov iz angleškega jezika. Izbrane teme iz ekonomike, managementa in organizacije: monografija ob 100. obletnici rojstva prof. dr. Filipa Lipovca. 185–204.

Matej Cigale, 1880: Znanstvena terminologija s posebnim ozirom na srednja učilišča. Ljubljana: Matica slovenska.

Mark Easterby-Smith, Richard Thorpe, Andy Lowe, 2005: Raziskovanje v managementu. Koper: Fakulteta za management, Univerza na Primorskem.

Christiano Furiassi, Virginia Pulcini, Felix Rodriguez Gonzalez, 2012: The Anglicization of European Lexis. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Paola Gaudio, 2012: Incorporation Degrees of Selected Economics-related Anglicisms in Italian. The Anglicization of European Lexis. Ur. C. Furiassi, V. Pulcini, F. Rodriguez Gonzalez. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 305–24.

Claus Gnutzmann, 2009: Language for Specific Purposes vs. General Language. Handbook of Foreign Language Communication and Learning. Ur. K. Knapp, B. Seidlhofer, H. Widdowson. Berlin, New York: Mouton de Gruyter. 517–44.

Manfred Görlach, 2005: A Dictionary of European Anglicisms. Oxford: Oxford University Press.

Monika Kalin Golob, 1998: Javnost kot strokovni izraz. Teorija in praksa 35/2. 312–5.

Aleksandra Bizjak Končar, 2012: Pisno podomačevanje novejših prevzetih besed v slovenščini. Pravopisna stikanja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ur. A. Bizjak Končar idr. Ljubljana: Založba ZRC. 63–71.

Mojca Žagar Karer, Nina Ledinek, 2021: Med terminologijo in splošno leksiko: determinologizacija in z njo povezane slovaropisne in uporabniške dileme. Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies 13. 41–60.

Tomo Korošec, 1972: Pet minut za boljši jezik. Ljubljana: DZS.

Marita Kristiansen, 2012: Financial Jargon in a General Newspaper Corpus. Exploring Newspaper Language: Using the Web to Create and Investigate a Large Corpus of Modern Norwegian. Ur. G. Andersen. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 257–83.

Tanja Mirtič, Marko Snoj, 2022: Merila za razlikovanje med dvojnicami in sinonimi v eSSKJ. Slavistična revija 70/4. 459–73.

Ada Vidovič Muha, 2007: Vprašanje globalizmov ali meje naših svetov. Simpozij Obdobja 22: Členitev jezikovne resničnosti. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani in Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. 73–81.

Ivanka Rajh, 2013: Analiza terminotvornih teženj v razvoju hrvaške in slovenske trženjske terminologije od 1970 do danes: Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Andreja Legan Ravnikar, 2009: Razvoj slovenskega strokovnega izrazja. Terminologija in sodobna terminografija. Ur. Nina Ledinek idr. Ljubljana: ZRC SAZU.

Rudi Rozman, Jure Kovač, 2012: Management. Ljubljana: Gospodarski Vestnik.

Rudi Rozman, Jure Kovač, Miran Mihelčič, 2011: Sodobne teorije organizacije. Ljubljana: Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Eva Sicherl, 1996: Angleški element v sodobnem slovenskem jeziku: Magistrsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Eva Sicherl, 1999: The English Element in Contemporary Standard Slovene: Phonological, Morphological and Semantic Aspects. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

Nada Šabec, 1992: Linguistic and Sociolinguistic Constraints on English-Slovene Code-Switching: Doktorska disertacija. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Nada Šabec, 2004: Recent English Loanwords in Slovene. ELOPE 1/1–2. 19–27.

Nada Šabec, 2006: Anglicizmi v slovenskih medijih. Diahronija in sinhronija v dialektoloških raziskavah. Ur. M. Koletnik, V. Smole. Maribor: Slavistično društvo. 208–15.

Nada Šabec, 2011: Slovene-English Language Contact and Language Change. ELOPE 8/1. 31–9.

Rastislav Šuštaršič, 1993: Prevzemanje angleških slovarskih enot v slovenščino: fonološko prilagajanje: Magistrsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Rita Temmerman, 2000: Towards New Ways of Terminology Description. The Sociocognitive Approach. Amsterdam: John Benjamins.

Sara Vandewaetere, Hildegard Vermeiren, 2017: How translators and interpreters cope in different ways with lexical/terminological uncertainty when they deal with English as the lingua franca: a rationale for specific terminological training. Terminological Approaches in the European Context. 64–81.

Andreja Žele, 2011: Glagoli na -irati v današnji slovenščini. Slavistična revija 59/2. 213–27.

Andreja Žele, 2012: Pomensko-skladenjske lastnosti slovenskega glagola. Ljubljana: Založba ZRC SAZU.

Prenosi

Objavljeno

2024-05-09

Kako citirati

Celinšek, D., Markič, M. in Štrukelj, P. (2024) „Besedilni kazalniki terminološke negotovosti in sopomenskost ob jezikovnem prevzemanju v menedžmentu“, Slavistična revija, 72(1), str. 89–106. doi: 10.57589/srl.v72i1.4156.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE