Folklorno besedilo o kolektivnem maščevanju vaščanov nad volkom na Trnovem ob Soči: analiza štirih variant in vloga hišnih imen pri prenosu izročila

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v72i2.4169

Ključne besede:

zbadljivke, ljudsko izročilo, volk, hišna imena, živalska folklora, slovenska narečja, Posočje

Povzetek

Članek obravnava štiri različice folklornega besedila iz vasi Trnovo ob Soči o kolektivnem maščevanju domačinov nad volkom, ki je napadel njihove ovce; tri besedila so v verzih, eno v prozi. V verznih različicah so vaščani poimenovani s konkretnimi hišnimi imeni, kar je pripomoglo k uspešni transmisiji izročila iz generacije v generacijo. Primerjalno so podane žanrsko-vsebinske, slogovne in jezikovne značilnosti vseh štirih narečnih variant besedila. Recepcijo besedil nakazuje žanr zabavljice oz. povedke ter odgovori vprašanih informatorjev. Izpostavljeno je tudi terminološko vprašanje poimenovanja specifičnega podžanra zabavljice, v katerem se nizajo hišna imena. Volkovi so bili v 19. stoletju sistematično iztrebljeni in so do sredine 20. stoletja v Zgornjem Posočju povsem izginili, v zadnjih letih pa so se ponovno pojavili. To aktualizira stara folklorna besedila in motivira nastajanje novih.

Literatura

Hubert Bergmann, 2016: Häuserlitaneien: Ein Phänomen an der Schnittstelle von Onomastik und Ethnologie. Names and Their Environment. Proceedings of the 25th International Congress of Onomastic Sciences Glasgow, 25–29 August 2014. Ur: Carole Hough, Daria Izdebska. Glasgow: University of Glasgow. 89–103.

Danijela Bojkovski (ur.), 2014: Slovenske avtohtone in tradicionalne pasme domačih živali. Biotehniška fakulteta UL, Oddelek za zootehniko. Ljubljana: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS.

Bill Ellis, 2003: Aliens, Ghosts, and Cults: Legends We Live. Jackson: University Press of Mississippi.

Janez Dolenc, 1992: Zlati Bogatin. Ljubljana: Kmečki glas.

Marjetka Golež Kaučič, 2023: Človek je najhujša zver: živali v folklori, literaturi in kulturi. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Barbara Ivančič Kutin, 2007: Slovar bovškega govora. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Barbara Ivančič Kutin, 2020: The student‘s archive of the Slavist, folklorist, and eth- nologist Janez Dolenc. Argentinian and Slovenian folk narrative archives. Archivos de narrativa folklórica argentina y eslovena. Buenos Aires: Universidad Nacional de San Juan. Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas “Dr. Manuel Alvar”. 99–106.

Barbara Ivančič Kutin, 2022a: Bovške pripovedi na licu mesta. Bovec: Kulturno dru- štvo Golobar.

Barbara Ivančič Kutin, 2022b: Paremiološko gradivo iz Zgornjega Posočja v dveh rokopisnih zbirkah. Elementi lokalnosti s poudarkom na kulturnospecifičnih folklornih obrazcih z lokalnimi antroponimi. Slavistična revija 70/3. 333–48.

Klemen Klinar, Jožica Škofic, Matej Šekli, Martina Piko-Rustija, 2012: Metode zbiranja hišnih in ledinskih imen. Projekt FLU-LED v okviru Operativnega programa Slovenija – Avstrija: Jesenice – Celovec: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske.

Marija Klobčar, 2017: Understanding parallel worlds: the mocking song about Kamnik burghers. Parallel Worlds in Ballad and Folk Songs. Ur. Arbnora Duski, Lumnije Kadriu. Priština: Instituti Albanologjik. 225–40.

Vlasta Terezija Komac, 1995: Čez Boko gre čeča. Nova Gorica: Branko.

Monika Kropej, 1995: Pravljica in stvarnost. Odsev stvarnosti v slovenskih ljudskih pravljicah in povedkah ob primerih iz Štrekljeve zapuščine. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Milko Matičetov, 1973: Zverinice iz Rezije. Trst, Gorica: Mladinska knjiga.

Mirjam Mencej, 2017: »Verovanje« v zgodovini folkloristike. Konceptualizacija in terminologija. Traditiones 46/1–2. 55–68.

Inga Miklavčič Brezigar, 1996: Občina Tolmin. Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja – 20. stoletje. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. Mojca Perkon Kofol, 2012: Zaključna beseda. Franc Šuligoj – Kanalec in njegova ustvarjalnost. Ur. Mojca Perkon Kofol. Levpa: Športno kulturno društvo Seniški Breg.

Mojca Ramšak, 2002: Znanost med objektivnostjo in grožnjo subjektivnosti: vloga terenskih dnevnikov in empatije pri zapisovanju življenjskih zgod. Traditiones 31/2. 93–114.

SSKJ2: Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja. www.fran.si (dostop 8. 8. 2023).

Marija Samec, 2014: So z vilicami pisali. Folklorne pripovedi iz občine Grosuplje in okolice. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. (Glasovi 44).

Vera Smole, 2022/23: Vrste zapisa govorjenega jezika. Del vsebin za predmet Socialne zvrsti slovenskega jezika. Ljubljana: FF UL.

Marija Stanonik, 1999: Slovenska slovstvena folklora. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Jožica Škofic, 2021: Narečna poimenovanja za kmečke posestnike kot motivacija hišnih imen na Gorenjskem. Gwary Dziś 14. 17–34.

Katarina Šrimpf Vendramin, 2020: Medanc Podklanc je figo zagledal, je mislil, da je žganc. Oblike, vsebina in funkcija medkrajevnega zbadanja na Slovenskem. Glasnik SED 59/2. 92–102.

Franc Šuligoj, 2012: Franc Šuligoj – Kanalec in njegova ustvarjalnost. Levpa: Športno kulturno društvo Seniški Breg.

Prenosi

Objavljeno

2024-07-08

Kako citirati

Ivančič Kutin, B. (2024) „Folklorno besedilo o kolektivnem maščevanju vaščanov nad volkom na Trnovem ob Soči: analiza štirih variant in vloga hišnih imen pri prenosu izročila“, Slavistična revija, 72(2), str. 181–196. doi: 10.57589/srl.v72i2.4169.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE