Oblikoslovje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja

Avtorji

  • Majda Merše

Ključne besede:

slovenščina, oblikoslovje, knjižni jezik, protestantski pisci, 16.st., Slovene language, morphology, literary language, Protestant writers, 16th cent.

Povzetek

Namen sestavka je predstaviti ugotovitve o oblikovanju v delih slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja, zaobsežene v razpravah in člankih domačih in tujih raziskovalcev, ki so izšli v zadnjih petdesetih letih. Raziskave, ki so se osredinjale na oblikoslovno problematiko, in tiste, v katerih je bilo oblikoslovje obrobnejši predmet zanimanja, so se (metodološko različno) ukvarjale predvsem z manj raziskanimi temami (npr. z glagolskimi kategorijami, z glagolsko, samostalniško in pridevniško paradigmatiko, še zlasti z oblikoslovnimi variantami, z dvojino itd.). Sestavek predstavlja tudi kategorije nepregibnih in nesklonljivih leksikalnih enot, izpričanih v Trubarjevih in Dalmatinovih biblijskih prevodih, in s tem dopolnjuje dosedaje poznavanje obsega pregibnih besednih vrst.

Prenosi

Objavljeno

2009-12-15

Kako citirati

Merše, M. (2009) „Oblikoslovje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja“, Slavistična revija, 57, str. 47–68. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-29586733 (Pridobljeno: 31 marec 2023).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE