Geolingvistična predstavitev izbranih frazemov s sestavino roka v slovenskih narečjih

  • Vera SMOLE
Ključne besede: slovenščina, slovenska narečja, geolingvistika, frazeologija, narečna frazeologija, frazem, primerjalna analiza frazemov, Slovenian language, Slovene dialects, dialectal phraseology, geolinguistics, phraseology, phrasem, comparative analysis of phrasemes

Povzetek

Frazemi kot enote v govorčevem spominskem slovarju imajo z zemljepisnega gledišča enako kot leksemi, v narečjih svoja področja, na katerih živijo v enakih ali različnih pomenih in morfosintaktičnih zgradbah. V prispevku želimo to prikazati na desetih lingvističnih kartah s komentarji; in sicer na primeru izbranih frazemov s sestavino roka, ki so bili zapisani v 32 slovenskih krajih (dva sta zamejska) z različnih narečnih območij. Izvedena je tudi primerjava glede na obstoj frazemov v dveh zvrsteh slovenskega jezika ter v drugih (zlasti slovanskih in stičnih) jezikih (in narečjih).
Objavljeno
2008-12-15
Kako citirati
SMOLE, V. (2008) „Geolingvistična predstavitev izbranih frazemov s sestavino roka v slovenskih narečjih“, Slavistična revija, 56, str. 71-72. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-37247330 (Pridobljeno: 10julij2020).
Rubrike
RAZPRAVE