Posamostaljenje med jezikovnim sistemom in besedilom v slovenščini in nemščini

Avtorji

  • Helena Kuster

Ključne besede:

slovenščina, nemščina, posamostaljanje, samostalniški slog, Slovenian language, German language, nominalization, nominal style

Povzetek

Razširjenost samostalniškega sloga se obravnava z vidika sistemske in funkcijske pogojenosti. Slednja kaže na to, da sta pojavnost in intenziteta posamostaljanja odvisni od besedilnih tipov, v okviru katerih ima kot stilotvorno sredstvo natančno določeno funkcijo. v kolikšni meri jezikovni sistem sam po sebi omogoča tvorbo posamostaljenj, lahko ugotavljamo tudi primerjalno; v pričujoči razpravi kot primerjalni jezik slovenščini služi nemščina, v kateri je nominalizacija zelo razširjen pojav. v okviru funkcijskostilističnih preučevanj izhaja kvantitativno utemeljeni samostalniški slog iz tvorbeno-pretvorbenih zmožnosti jezikovnega sistema na besedotvorni in skladenjski ravni. m edjezikovna primerjava postopkov in oblik posamostaljanja je smiselna spričo zgodovinske povezanosti slovenskega jezikovno-kulturnega prostora z nemškim, kar potrjujejo številne jezikoslovne študije in tudi novejše razprave s to temo.

Prenosi

Objavljeno

2014-01-15

Kako citirati

Kuster, H. (2014) „ Posamostaljenje med jezikovnim sistemom in besedilom v slovenščini in nemščini“, Slavistična revija, 62(1), str. 39–54. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-54627682 (Pridobljeno: 24 april 2024).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE