Gramatikalizacija prostorskih členic v angleščini in slovenščini

  • Gašper Ilc
Ključne besede: angleščina, slovenščina, predlogi, predložna zveza, prislovi, gramatikalizacija, glagolske tvorjenke, glagolski vid, primerjalne študije, English language, Slovenian langauge, prepositions, prepositional phrase, adverbs, grammaraticalization, verbal derivatives, verbal aspect, conrastive studies

Povzetek

Prispevek obravnava proces gramatikalizacije prostorskih členic s kontrastivnega vidika na angleško-slovenskem jezikovnem paru. Razčlemba izhaja iz predpostavke, da je skladenjsko razmerje med glagolsko zvezo, ki uvaja dogodek, in okoliščinsko predložno zvezo, ki dogodek umesti v čas in prostor, osnovno skladenjsko razmerje in predstavlja izhodiščno stopnjo obravnavane gramatikalizacije. Proces gramatikalizacije se prične, ko se pomenska in skladenjska vez med prostorsko členico in njenim dopolnilom v predložni sintagmi zrahlja ter se členica pomensko in skladenjsko približuje glagolu v smislu slovničnokategorialne besedotvorne modifikacije. Končni rezultat tega procesa so glagolske tvorjenke, pri katerih je izhodiščna prostorska členica okrnjena na glagolski morfem in je (delno) izpraznjena prostorskega pomena.
Objavljeno
2014-03-15
Kako citirati
Ilc, G. (2014) „Gramatikalizacija prostorskih členic v angleščini in slovenščini“, Slavistična revija, 62(3), str. 309-320. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-56452194 (Pridobljeno: 17oktober2021).
Rubrike
RAZPRAVE