Predmetni da-odvisniki v slovensko-ruski sopostavitvi

  • Mladen Uhlik
  • Andreja Žele
Ključne besede: zložena poved, predmetni vsebinski odvisnik, vezniki, slovenščina, ruščina

Povzetek

Prispevek obravnava predmetne vsebinske odvisnike s slovenskimi glagoli reči, misliti, videti in slišati v vlogi matičnega povedka. Odpira vprašanje razmerij med matičnim in odvisnim stavkom. Obravnava, kako izbor naklonske, časovne ali vidske oblike v odvisnem stavku vpliva tako na pomen matičnega povedka kot na sporočilnost celotne povedi.

Literatura

Adrian Barentsen, 1993: Shifting points of orientation in Modern Russian: Tense se- lection in ‘reported perception’. Reported speech: Forms and functions of verbs. Ur. T. Jansssen in W. Van der Wurf. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins. 15–55.

Jaroslav Bauer, 1965: Souvětí s větami obsahovými. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské University. 55–66.

Anton Breznik, 1934: Slovenska slovnica za srednje šole. Četrta pomnožena izdaja. Celje: Družba sv. Mohorja.

Helena Běličová Křížkova, 1979: Větná modalita a podřadné souvětí (k modální charakteristice vedlejších vět). Slovo a slovesnost 40/3. 218–31.

Helena Běličová, 1982: Sémantická struktura věty a kategorie pádu. Příspěvek k po- rovnávací syntaxi ruské a české jednoduché věty. Praha: Academia.

Aleksandr V. Bondarko, Lev L. Bulanin, 1967: Russkij glagol. Leningrad: Izdatel'stvo «Prosveščenie». [Russian Verb]

Robert Cazinkić, 2004: Pojmovanje odvisnika in razmerja med nadrednim in odvisnim stavkom. Jezikoslovni zapiski 10/1. 43–58.

František Daneš idr., 1987: Větné vzorce v češtině. Praha: Academia.

Fran = Fran: slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. URL: www.fran.si, dostop 23. 1. 2017.

Miroslav Darovec, 1984: Obsahové vedl’ajšie vety v slovenčine. Studia Academica Slovaca 13. Ur. J. Mistrík. Bratislava: Alfa. 169–81.

Aleksandra Derganc, 2010: Še nekatere razlike v rabi glagolskih vidov v ruščini in slovenščini. Slavistična revija. Jan. – Mar. 2010. 58/1. 73–80.

GigaFida, korpusna besedilna zbirka, http://www.gigafida.net, dostop 23. 11. 2017.

Miroslav Grepl, 1977: Věty s tzv. propozičním argumentem. Slavica slovaca 12/3. 253–60.

Miroslav Grepl, Petr Karlík, 1986: Skladba spisovné češtiny. Praha: Státní pedago- gické nakladatelství.

Miroslav Grepl, 2011: »Jak dál v syntaxi.« Studie osobností brněnské lingvistiky IV. Brno: Host.

Milka Ivić, 1980: O faktivnosti rečenice čiji je glavni predikat glagol sa značenjem »znati«, Otázky slovanske syntaxe IV/2. Brno: Opera Universitatis Purkynianae Brunensis. 45–48.

Ján Kačala, 1989: Sloveso a sémantická štruktúra vety. Bratislava: VEDA, Vydavatelʼstvo Slovenskej akadémie vied.

Stanisław Karolak, 2001: Od semantyki do gramatyki. Wybór rozpraw. Warszawa: Instytucia Slawistyki PAN.

Paul Kiparsky, Carol Kiparsky, 1970: Fact. V: Bierwisch, Manfred / Heidolph, Karl Erich: Progress in Linguistics. Hague-Mouton. 143–73.

Domen Krvina, Andreja Žele, 2018: Vezniki: poskus opredelitve njihove vloge v slovenskih zloženih povedih. Jezikoslovni zapiski 24/1. 7–26.

Aleksandr B. Lеtučij, 2012: O nekotoryh svojstvah russkih sentencial’nyh aktantov. Voprosy Jazykoznanija. No. 5. 57–87. [Some features of sentential arguments in Russian].

--, 2014: Sentencial’nye aktanty. Materialy dlja proekta korpusnogo opisanija russkoj grammatiki (http://rusgram.ru). Na pravah rukopisi. Moskva [Sentential arguments. Materials for the project of corpus description of the Russian grammar]

Nacional‘nyj korpus russkogo jazyka (NKRJa), http://www.ruscorpora.ru/, dostop 23. 11. 2017. [Russian National Corpus]

Michael Noonan, 2007: Complementation. In: Timothy Shopen, Language typology and syntactic description 2: Complex constructions, 2nd edn. Ur. T. Shopen. Cambridge: Cambridge University Press. 52–150.

Elena V. Padučeva, 2004: Dinamičeskie modeli v semantike leksiki. Studia Philologica. Moskva: Jazyki slavjanskoj kul'tury [Dynamic Models in Lexical Semantics]

--,2011: Prezumpcija. Materialy dlja proekta korpusnogo opisanija russkoj grammatiki (http://rusgram.ru). Na pravah rukopisi. Moskva. [Presumption]

--,2017: Оb istinnostnom statuse propozicii v predloženijah s sentencial'ym aktantom. Russkij jazyk v naučnom osveščenii. 9–42. [On the truth value status of a proposition in sentences with a sentential complement]

Jarmila Panevová, 1971: Vedlejší věty obsahové. Slovo a slovesnost 32/4. 289–300. ParaSol, a Corpus of Slavic and Other Languages, http://parasolcorpus.org/, dostop 23. 1. 2017.

Jan Petr a kol., 1987: Mluvnice češtiny (3 – Skladba). Praha: Academia.

Jože Toporišič, 1982: Nova slovenska skladnja (NSS). Ljubljana: DZS.

--, 1992: Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: CZ.

Jože Toporišič, 42000: Slovenska slovnica (SS). Četrta prenovljena in razširjena izdaja.Maribor: Obzorja.

Mladen Uhlik, Andreja Žele, 2017: Semantičeskie i sintaksičeskie osobennosti glagolov bati se ‘bojat’sja’ i upati (se/si) ‘nadejat’sja; otvaživat’sja’ v slovenskom predloženii. Slovenski jezik - Slovene linguistic studies. Vol. 11. 2017. 87–109. [Semantic and syntactic features of the verbs bati se ʽto fearʼ and upati (si/se) ʽto hope; to dareʼ in the Slovenian sentence]

--,2018: Da-predloženija pri glagolah želanija i pobuždenija v slovenskom jazyke. Voprosy Jazykoznanija. No 5. 2018. (v tisku) [Da-clauses as complements of desiderative and manipulative verbs in slovenian]

Andrej Ule, 1997: Mali leksikon logike. Ljubljana: MK.

Ada Vidovič Muha, 1984: Nova slovenska skladnja J. Toporišiča. Slavistična revija XXXII/2: 142–155.

Anna A. Zaliznjak, Irina L. Mikaeljan, Aleksandr D. Šmelev, 2015: Russkaja aspektologija: V zaščitu vidovoj pary. Moskva: Jazyki slavjanskoj kul’tury. [Russian aspectology: In defense of the aspect pair]

Objavljeno
2018-07-08
Kako citirati
UhlikM. in ŽeleA. (2018) „Predmetni da-odvisniki v slovensko-ruski sopostavitvi“, Slavistična revija, 66(2), str. 213-233. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-2-1-7 (Pridobljeno: 27september2021).
Rubrike
RAZPRAVE