Vzrok v slovenščini: predlogi in predložne zveze

Avtorji

  • Mladen Uhlik Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani http://orcid.org/0000-0003-4635-9273
  • Andreja Žele Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani; ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Ključne besede:

vzrok, vzročnost, predlogi, predložne zveze, slovenščina, ruščina

Povzetek

Prispevek predstavlja predloge in predložne zveze, ki v slovenščini lahko uvajajo različna vzročna razmerja; dodana je še kontrastivna obravnava vzročne predložne rabe v ruščini in deloma tudi v štokavščini. Predstavljena so merila, po katerih lahko opredelimo različne pod­vrste vzročnega razmerja. Hkrati je opozorjeno na propozicijsko in medpropozicijsko vrednost določenih predlogov in predložnih zvez.

Literatura

Anton Bajec, 1959: Besedotvorje slovenskega jezika IV: Predlogi in predpone. Ljubljana: SAZU.

Vilma Barnetová, Helena Běličová-Křižková idr., 1979: Русская грамматика 2. Praha: Československé akademie věd.

[Vilma Barnetová, Helena Běličová-Křižková idr., 1979: Russkaja grammatika 2. Praha: Československé akademie věd.]

Helena Běličová, 1982: Sémantická struktura věty a kategorie pádu. Příspěvek k porov¬návací syntaxi ruské a české jednoduché věty. Praha: Československé akademie věd.

Helena Běličová, 1984: K systému kauzálních určenív současných slovanských spi¬sovných jazycích. Slavica slovaca 19/1. 3–14.

Mislav Benić, v tisku. Gramatika govora Kukljice. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Agnieszka Będkowska-Kopczyk, 2011: Emotions as causes of human behaviour in Polish and Slovene. Slavic Linguistics in a Cognitive Framework. Ed. M. Grygiel, L. A. Janda. Frankfurt am Main, Berlin, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang.

Anton Breznik, 1916: Slovenska slovnica za srednje šole. Celovec. 3. izd., Prevalje 1924: Družba sv. Mohorja. 4. pomnožena izd., Celje 1934: Družba sv. Mohorja.

Dejan Gabrovšek, Andreja Žele, 2019: Tipologija stavčnočlenskih odvisnikov v slovenščini. Slavistična revija 67/3. 487–507.

Gigafida 2.0 = Besedilni korpus slovenskega jezika. Na spletu.

Milka Ivić, 1954: Uzročne konstrukcije s predlogom zbog, od, iz u savremenom knji¬ževnom jeziku. Naš jezik 5/ 5–6. 186–194.

František Kopečný, 1958: Základy české skladby. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Tomislav Lipljin, 2013: Rječnik varaždinskoga kajkavskog govora. Drugo, prošireno izdanje. Varaždin: Stanek media.

Silvia Luraghi, 2014: Plotting diachronic semantic maps. The role of metaphors. Typological Studies in Language 106. Perspectives on Semantic Roles. Ed. S. Luraghi, H. Narrog. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 99–150.

Roman Mrázek, 1976: Problematika tzv. hierarchizace propozice. Slovo a slovesnost XXXVII/2. Praha: ČAV. 86–96.

Slobodan Pavlović, 2006: Determinativni padeži u starosrpskoj poslovnopravnoj pismenosti. Novi Sad: Matica srpska.

Predrag Piper, 2001: Jezik i prostor. Drugo izdanje. Beograd: Biblioteka XX vek.

Predrag Piper, Ivana Antonić, idr. 2005: Sintaksa savremenoga srpskog јezika. Prosta rečenica. Beograd: Institut za srpski јezik SANU, Beogradska knjiga, Matica srpska.

Sergej Say, (v tisku): Nominal causal constructions across Slavic: semantic contrasts in a parallel corpus perspective. Slavia.

Marko Snoj, 2003: Slovenski etimološki slovar. Druga izdaja. Ljubljana: Modrijan.

Matej Šekli, 2015: Prislovna določila v jeziku Brežinskih spomenikov. Simpozij Obdobja 34. Slovnica in slovar - aktualni jezikovni opis. 721–729.

SSKJ 2 = Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma preno¬vljena izdaja. Na spletu.

Jože Toporišič, 1982: Nova slovenska skladnja (NSS). Ljubljana: DZS.

Jože Toporišič, 1976, 2000: Slovenska slovnica (SS). Prva in četrta prenovljena in razširjena izdaja. Maribor: Obzorja.

Mladen Uhlik, Andreja Žele, 2017: Semantic and syntactic features of the verbs bati se ʽto fearʼ and upati (si/se) ʽto hope; to dareʼ in the Slovenian sentence. Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies 11. 87–109.

Mladen Uhlik, Andreja Žele, 2019: Comitative constructions in Slovenian: A Comparison with other South Slavic languages and Russian. Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies 12. 135–156.

Ljudmila Ulicka, 2007: Danijel Štajn, prevodilac. Prev. L. Milinčić. Beograd: Paidea.

Ljudmila E. Ulicka, 2009: Daniel Stein, prevajalec. Prev. L. Dejak. Maribor: Litera.

Ada Vidovič Muha, 2000: Slovensko leksikalno pomenoslovje. Govorica slovarja. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

Юрий Д. Апресян, Валентина Ю. Апресян [и др.], 2003: Новый объяснительный словарь русского языка. Москва: Школа Языки славянской культуры.

[Jurij D. Apresjan, Valentina Ju. Apresjan [i dr.], 2003: Novyj ob”jasnitel’nyj slovar’ russkogo jazyka. Moskva: Škola Jazyki slavjanskoj kul’tury.]

Виктор В. Виноградов, 1947: Русский язык (грамматическое учение о слове). Москва, Ленинград: Учпедгиз.

[Viktor V. Vinogradov, 1947: Russkij jazyk (grammatičeskoe učenie o slove). Moskva, Leningrad: Učpedgiz.]

Лидия Н. Иорданская, Игорь А. Мельчук, 1996: К семантике русских причинных предлогов. Московский лингвистический журнал 2. 162–211.

[Lidija N. Iordanskaja, Igor’ A. Mel’čuk. 1996: K semantike russkih pričinnyh predlogov. Moskovskij lingvističeskij žurnal 2. 162–211.]

Ирина Б. Левонтина, 2003. Из-за 4, из 8. 1, от 6, по I.7, с I.10, за II.8, благодаря, по причине, вследствие, в результате, ввиду, в силу. Новый объяснительный словарь русского языка. Ред. Ю. Д. Апресян, В. Ю. Апресян [и др.]. Москва: Школа Языки славянской культуры. 430–437.

[Irina B. Levontina, 2003. Iz-za 4, iz 8. 1, ot 6, po I.7, s I.10, za II.8, blagodarja, po pričine, vsledstvie, v rezul’tate, vvidu, v silu. Novyj ob”jasnitel’nyj slovar’ russ¬kogo jazyka. Red. Ju. D. Apresjan, V. Ju. Apresjan [i dr.]. Moskva: Škola Jazyki slavjanskoj kul’tury. 430–437.]

Серафима Е. Никитина, 1979: О семантическом варьировании русских предлогов – предмет задачи и способ описования. Семантическое и формальное варьирование. Pед. В. Н. Ярцева. Институт языкознания. Москва: Наука. 111–132.

[Serafima E. Nikitina, 1979: O semantičeskom var’irovanii russkih predlogov – pred¬met zadači i sposob opisovanija. Semantičeskoe i formal’noe var’irovanie. Red. V. N. Jarceva. Institut jazykoznanija. Moskva: Nauka. 107–132.]

Речник српскохрватскога књижевног језика (I-IV), 1967. Нови Сад, Загреб: Maтица српска, Maтица хрватска.

[Rečnik srpskohrvatskoga književnog jezika (I-IV), 1967. Novi Sad, Zagreb: Matica srpska, Matica hrvatska.]

Речник на българския език, 2001. Ред. K. Чолакова. Второ допълнено и преработено издание. София: Българска академия на науките, Институт за български език. Na spletu.

[Rečnik na bălgarskija ezik, 2001. Red. K. Čolakova. Vtoro dopălneno i preraboteno izdanie. Sofija: Bălgarska akademija na naukite, Institut za bălgarski ezik. Na spletu.]

Людмила Е. Улицкая, 2006: Даниэль Штайн, переводчик. Москва: Эксмо.

[Ljudmila E. Ulickaja, 2006: Danièl’ Štajn, perevodčik. Moskva: Èksmo.]

Елена В. Урысон, 2017: Предлог или наречие? Частеречный статус наречных предлогов. Вопросы языкознания 5. 36–55.

[Elena V. Uryson, 2017: Predlog ili narečie? Časterečnyj status narečnyh predlogov/ Adverbial prepositions as a subclass of adverbs. Voprosy jazykoznanija 5. 36–55.]

Prenosi

Objavljeno

2020-03-06

Kako citirati

Uhlik, M. in Žele, A. (2020) „Vzrok v slovenščini: predlogi in predložne zveze“, Slavistična revija, 68(1), str. 22–39. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2020-1-1-2 (Pridobljeno: 22 junij 2024).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE