Večfunkcijske vezniške besede ki, ka in da ter njihova skladenjskopomenska vloga v vzhodnoštajerski pokrajinski različici slovenskega knjižnega jezika

Avtorji

  • Nina Ditmajer ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede

Ključne besede:

funkcijska beseda, vezniška beseda, skladnja, vzhodnoštajerska pokrajinska različica slovenskega knjižnega jezika, zgodovina slovenskega jezika

Povzetek

Prispevek analizira skladenjskopomensko funkcijo vezniških besed ki, ka in da, ki so v vzhodnoštajerskem prostoru prve polovice 19. stoletja prepoznane kot večfunkcijske besede in razlikovalne glede na ostali slovenski jezikovni prostor. Za določitev nadnarečnosti oz. knjižnosti prepoznanih pomenskih funkcij in vezniških oblik je v prispevku podana diahrona analiza izbranih vzhodnoštajerskih besedil predvsem 18. stoletja, nato sledi pregled norma­tivne rabe vezniških oblik ter primerjava s prekmurskimi, kajkavskimi, osrednještajerskimi in kranjskimi pisci prve polovice 19. stoletja.

Literatura

Univerzitetna knjižnica Maribor (UKM):

Ms 43/1, Leopold Volkmer: Pridige.

Ms 82, Anton Krempl: Predge sa Slovenze na vſe nedele ino ſvetke zelega leta.

Zgodovinski arhiv na Ptuju:

SI_ZAP/0070_00098, Jožef Muršec: Pridige II.

Maruška Agrež, 2014: Te pa po štajersko – besedi pa in te v delih Petra Dajnka in v slovenskogoriškem narečju. Philoslovenica. 33–43.

Maruška Agrež, 2016: Členki v slovenskem knjižnem jeziku od 17. do 19. stoletja. Doktorska disertacija.

Peter Dajnko, 1816: Sazhetek vüzhenja şlavenşkega po nedelah. V' Radgoni: v' knigíşhi Alois Waizinger'ovemi.

Peter Dajnko, 1817: Evangeliomi na vse nedéle ino svetke skos leto. V' Radgoni: v'knigíshi Alois Waizinger'ovemi.

Peter Dajnko, 1824a: Lehrbuch der Windischen Sprache: ein Versuch zur gründlichen Erlernung derselben für Deutsche, zur vollkommeneren Kenntniss für Slowenen. Grätz: gedruckt und verlegt bey Johann Andreas Kienreich.

Peter Dajnko, 1824b: Abecedna knižica na hitro ino lehko podvüčenje Slovenskega branja. V' Radgoni: pri Alojzji Wajcingeri, knigari.

Peter Dajnko, 1824c: Kmet Izidor s' svojimi otroki ino lydmi. V' Radgoni: v' Alojz Wajcinger'ovemi knigisi.

Peter Dajnko, 1826a: Veliki katehizem, to je, kniga keršanjsko-katolškega navyka vu pitanjah ino odgovorih. V' Radgoni: v' Alojz Wajcinger'ovemi knigíši.

Peter Dajnko, 1826b: Svetega pisma zgodbe iz starega ino novega zakona. V' Radgoni: v' Alojz Wajcinger'ovemi knigíši.

Peter Dajnko, 1831: Čelarstvo, ali celó novi, kratki, popun navuk čelne reje. Vu Gradci: vu založbi knižne predaje pri Damian'i ino Sorge'i.

Jurij Dalmatin, 1584: Jurij, Biblia, tu ie, vse Svetu pismu, Stariga inu Noviga testamenta. Biblija.net. Na spletu.

Nina Ditmajer, 2015: Retorične in jezikovne značilnosti rokopisnih pridig Leopolda Volkmerja. Leopold Volkmer: prvi posvetni pesnik na slovenskem Štajerskem. Ur. Marko Jesenšek. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru (Zora, 106). 169–94.

Nina Ditmajer, 2019: Sprejemanje vzhodnoštajerske knjižnojezikovne norme v rokopisnih pridigah Jožefa Muršca. Doktorska disertacija.

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika. Fran.si.

Foglarjeva pesmarica: elektronska znanstvenokritična izdaja. Ur. Nina Ditmajer. Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU.

Arne Gallis, 1956: The syntax of relative clauses in Serbo-Croatian. Viewed on a historical basis. Oslo: I Kommisjon Hos H. Aschehoug.

Josip Đurkovečki, 1826: Jezichnica horvatzko - slavinzka. Pritizkano vu Peshti: Z Slovih Plemenitoga Mathie Trattnera od Petroze.

Marc L. Greenberg, 2011: Balkanizem v srednji Evropi? Realni in nerealni naklon v odvisnikih v prekmurščini. Az igaz tanár üzenete: Sporočilo iskrenega učitelja / Pável Ágoston születésének 125. évfordulója tiszteletére: s spoštovanjem ob 125. obletnici rojstva Avgusta Pavla. Ur. Karel Gadányi, Marko Jesenšek. Szombathely: Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Szláv Filológiai Intézete (Bibliotheca Slavica Savariensis, Tomus XII). 47–56.

Fran Ilešič, 1906: Početki štajersko-slovenske književnosti v 18. stoletju. Časopis za zgodovino in narodopisje. 1–32.

Marko Jesenšek, 2013: Poglavja iz zgodovine prekmurskega knjižnega jezika. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru (Zora, 90).

Marko Jesenšek, 2015: Poglavja iz zgodovine vzhodnoštajerskega jezika. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru (Zora, 110).

Knishiza spitavanya téh pet glavih shtükov kershanskoga navüka. Pritiskana v' Gratzi: pri Widmanstätterskih Erbih, 1777.

Nikola Krajačević, 1651: Szveti evangeliomi, koteremi ʃzveta Czirkva zagrebecska szlovenzka, okolu godiʃcsa, po nedelye te szvetke ʃive z-iednem kratkem Catechiʃmusem, za nevmetelne lyudi haʃznovitem. Vu Nemskom Gradcze: pri Ferencze Widmanstadiuse stampare.

Nikola Krajačević, 1778: Szveti Evangeliumi: na vsze nedelye y szvetke czeloga leta.

Anton Krempl, 1839: Kratke predge na vse nedele ino svetke zelega leta. [V' Gradzi]: saloshil Franz Ferstl.

Ignac Kristijanović, 1830: Blagorechja za vsze czeloga leta nedelye. Vu Zagrebu: Pritizkana z-szlovami Ferencza Suppan.

Ignac Kristijanović, 1837: Gramatika horvatskoga narječja. Zagreb: Tiskano kod Franje Župana, c[esarski] k[raljevski] priv. Tiskar.

Anton Murko, 1832a: Theoretisch-praktische Slowenische Sprachlehre für Deutsche, nach den Volkssprecharten der Slowenen in Steiermark, Kärnten, Krain und Ungarns westlichen Distrikten. Gradec: Franz Ferstl'schen Buchhandlung.

Anton Murko, 1832b: Slovénsko-némshki in némshko-şlovénski rózhni besédnik. V' Grádzi: v' salógi in na prodaj per Fr. Ferstli: Janes Lavre Greiner.

Jožef Muršec, 1847: Kratka slovenska slovnica za pervence. Gradec: Lajkamoni nasledniki.

Juhani Nuorluoto, 2001: Central Slovak and Kajkavian structural convergences: a tentative survey. Slovo 50. 37–45

Martina Orožen, 1996: Oblikovanje enotnega slovenskega knjižnega jezika v 19. stoletju. Ljubljana: ZIFF.

Martina Orožen, 2003: Razvoj slovenske jezikoslovne misli. Maribor: Slavistično društvo Maribor (Zora, 26).

Martina Orožen, 2010: Kulturološki pogled na razvoj slovenskega knjižnega jezika: od sistema k besedilu. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru (Zora, 74).

Fran Miklošič, 1876: Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen. Dritter Band: Wortbildungslehre. Wien.

Avgust Pavel, 2013: Prekmurska slovenska slovnica. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru (Zora, 100).

Bernard Rajh, 1984: Severovzhodna Slovenija pri oblikovanju slovenskega knjižnega jezika. Časopis za zgodovino in narodopisje 20/1. 38–49.

Bernard Rajh, 1998: Knjižnojezikovno delo Petra Dajnka kot poskus standardizacije vzhodnoslovenskega narečja. Doktorsko delo. Ljubljana: [B. Rajh].

Bernard Rajh, 2002: Od narečja do vzhodnoštajerskega knjižnega jezika. Maribor: Slavistično društvo Maribor.

Jakob Rigler, 1968: Jezikovnokulturna orientacija Štajercev v starejših obdobjih. Svet med Muro in Dravo. Maribor: Obzorja.

Matej Slekovec, 1896: Dva stara rokopisa. Dom in svet 9/19.

Anton Martin Slomšek, 1835: Hrana evangeljskih naukov, bogoljubnim dusham dana na vse nedélje ino sapovédane prásnike v' léti. [V' Gradzi]: saloshil Franz Ferstl v' Gradzi.

Marko Snoj, 2015: Slovenski etimološki slovar3. Na spletu.

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja. Na spletu.

Barbara Sonnenhauser, 2013: Relative clauses in Slovene: diachronic puzzles, synchronic patterns. Vienna Slavic Yearbook. Ur. Stefan Michael Newerkla & Fedor B. Poljakov. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. 150–87.

Anton Šerf, 1832: Pad no zdig človeka, ali zagrešenje no odgrešenje človečjega naroda, v' sedmih postnih predgah k' obydenji grešnika na pokoro. V' Radgoni: v' Alojz Wajcinger'ovem knižiši.

Anton Šerf, 1835: Predge na vse Nedele no Svetke celega keršanjsko-katolškega cirkvenega leta, kak tydi za vse farne cirkvene varihe Sekovske škofije po slovenskem kraji no neke priložnosti. V' Gradci: natisnjene no založene pri J. A. Kienreihi.

Janez Leopold Šmigoc, 1812: Theoretisch-praktische Windische Sprachlehre: durch viele Uebungsstücke zum Uebersetzen erläutert, mit einer auserlesenen Sammlung von Gesprächen, und einem Radical-Wörterbuche versehen. Grätz: bey Aloys Tusch.

Gašper Švab, 1835: Pridige sa vse nedelje in prasnike zéliga léta. V Ljubljani: natisnil Joshef Blasnik.

Jože Toporišič, 20044: Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja.

Janez Adam Traven, 1828: Opominjevanje k' pokori v' svetim letu 1826, to je: Pridige od odpustikov, od pokore in nekterih drugih resniz, ktere greshnika k' pravi pokori budé. [V Ljubljani]: natisnil Joshef Blasník.

Matija Valjavec, 1874, 1877: Izgledi slovenskega jezika na Ogrskem, predge z letnicami 1802–1830. Letopis Matice slovenske.

Branislava Vičar, 2005: Izrazne skladenjske zgradbe v delih Antona Šerfa. Maribor: Slavistično društvo Maribor.

Andreja Žele, 2016: Veznik: poskus opredelitve njihove vloge v slovenskih zloženih povedih. Filološke pripombe 2016/1. 246–58.

Mladen Uhlik, Andreja Žele, 2018: Predmetni da-odvisniki v slovensko-ruski sopostavitvi. Slavistična revija 66/2. 213–33.

Prenosi

Objavljeno

2020-07-13

Kako citirati

Ditmajer, N. (2020) „Večfunkcijske vezniške besede ki, ka in da ter njihova skladenjskopomenska vloga v vzhodnoštajerski pokrajinski različici slovenskega knjižnega jezika“, Slavistična revija, 68(2), str. 247–264. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3833 (Pridobljeno: 18 maj 2022).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE