Definicija polstavka in njegova raba v sodobni prevodni slovenščini (na gradivu prevodov iz francoščine)

Avtorji

  • Adriana Mezeg Filozofska fakulteta UL

Ključne besede:

polstavek, polstavčni prilastek, pristavek, vejica

Povzetek

Članek se osredotoča na značilnosti in rabo polstavkov v sodobnih besedilih, prevedenih iz francoščine v slovenščino. Ker so zapisi o polstavkih v slovenščini premalo določni in pogosto ponazorjeni z zgledi za desni polstavčni prilastek ali pristavek, najprej primerjamo vse tri vrste stavkov in v izogib njihovemu nadaljnjemu zamenjevanju za vsakega predlagamo bolj razločevalno definicijo. Analiza pokaže, da v slovenskih prevodih prevladujejo deležniški polstavki pred pridevniškimi in deležijskimi. V časopisnih člankih so večinoma rabljeni za odnosnico, v romanih pa pogosto ohranijo začetni položaj iz izvirnika. Pri slednjih primerih so se pokazale nedoslednosti v rabi vejice, zato bi bilo treba natančneje raziskati rabo polstavkov v sodobni izvirni slovenščini in razmisliti o vključitvi ugotovitev v prihodnje slovnične opise.

Literatura

Kozma Ahačič, 2017: Slovnica na kvadrat. Slovenska slovnica za srednjo šolo. Ljubljana: Rokus Klett.

Aline Arénilla-Béros, 1982: Améliorez votre style. Pariz: Hatier.

Anton Breznik, 1967: Življenje besed. Maribor: Obzorja.

Bernard Combettes, 1998: Les constructions détachées en français. Pariz: Ophrys.

Nataša Hribar, 2013: Polstavki. Pravna praksa 32/22. 31.

Nataša Hribar, 2015: Polstavki in vejica. Pravna praksa 34/2. 31.

Nataša Hribar, 2018: Polstavki, vrinjeni stavki, dostavki in še kaj. Pravna praksa 37/16–17. 45.

Tomo Korošec, 2002: Sovretovi nepravi relativniki. Nacionalno, regionalno, provincialno. Zbornik Slavističnega društva Slovenije 13. Ur. Marko Jesenšek. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije. 42–51.

Tomo Korošec, 2003: K pravilom za skladenjsko vejico v slovenskem pravopisu 2001. Slavistična revija 51/2. 247–66. Tudi na spletu.

Tina Lengar Verovnik, 2012: Pravopisna obravnava pristavčnosti. Pravopisna stikanja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ur. Nataša Jakop, Helena Dobrovoljc. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU. 163–67.

Nataša Logar, 2015: Polstavčna vejica. Pravopisna razpotja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ur. Špela Arhar Holdt idr. Ljubljana: ZRC SAZU. 47–54.

Adriana Mezeg, 2010: Compiling and Using a French-Slovenian Parallel Corpus. Proceedings of The International Symposium on Using Corpora in Contrastive and Translation Studies (UCCTS 2010). Ur. Richard Xiao. Ormskirk: Edge Hill University. 1–27. Na spletu.

Adriana Mezeg, 2011: Korpusno podprta analiza francoskih polstavkov in njihovih prevedkov v slovenščini. Doktorska disertacija. Ljubljana.

Adriana Mezeg, 2020: Polstavki v francoščini in njihovo prevajanje v slovenščino – korpusni pristop. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Tudi na spletu.

Milena Milojević Sheppard, 1992: Polstavki v angleščini in slovenščini. Vestnik 26/1–2. 224–37.

Marta Pavlin Povodnik, 1993: Skladnja. Priročnik z vajami. Ljubljana, Nova Gorica: Jutro.

Mojca Schlamberger Brezar, 2005a: Nekatere skladenjske značilnosti prevodov iz francoščine v slovenščino – lekcija iz kontrastivne slovnice. Slovenščina in njeni uporabniki v luči evropske integracije. Ur. Vesna Mikolič, Karin Marc Bratina. Koper: Založba Annales. 261–68.

Mojca Schlamberger Brezar, 2005b: Politična besedila kot tip besedil in postopki prevajanja stalnih formul. Beyond Equivalence – Jenseits der Äquivalenz – Oltre l´equivalenza – Onkraj ekvivalence. Ur. Nike Kocijančič Pokorn, Erich Prunč, Alessandra Riccardi. Gradec: Institut für Theoretische und Angewandte Translationswissenschaft. 121–35.

Jože Toporišič, 1970: Slovenski knjižni jezik 4. Maribor: Obzorja.

Jože Toporišič, 1980: Slovenski knjižni jezik 3. Maribor: Obzorja.

Jože Toporišič, 1982: Nova slovenska skladnja. Ljubljana: DZS.

Jože Toporišič, 1992: Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Jože Toporišič idr., 2001: Slovenski pravopis. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU.

Jože Toporišič, 2004: Slovenska slovnica. Četrta, prenovljena in razširjena izdaja. Maribor: Obzorja.

Jože Toporišič, 2011: Intervjuji in polemike. Ur. Mateja Jemec Tomažin. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

France Žagar, 2001: Slovenska slovnica in jezikovna vadnica. Deseta pregledana in dopolnjena izdaja. Maribor: Obzorja.

Andreja Žele, 2008: Osnove skladnje. Ljubljana: samozaložba.

Prenosi

Objavljeno

2020-07-14

Kako citirati

Mezeg, A. (2020) „Definicija polstavka in njegova raba v sodobni prevodni slovenščini (na gradivu prevodov iz francoščine)“, Slavistična revija, 68(2), str. 265–282. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3847 (Pridobljeno: 24 julij 2024).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE