Kinegrami v mladinski književnosti

Avtorji

  • Urška Valenčič Arh Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Ključne besede:

frazeologija, neverbalna komunikacija, umetnostno besedilo

Povzetek

Prispevek predstavlja kinegrame v šestih izbranih literarnih delih, ki so primerni za učence v drugem in tretjem triletju osnovne šole. Kinegrami so poseben tip frazeoloških stalnih besednih zvez, ki ubesedujejo neverbalno govorico. V članku ugotavljamo vlogo kinegramov na leksikalni, semantični in besedilni ravni. Ugotovitve kažejo, da večina kinegramov opisuje občutke, subjektivno doživljanje in odzive v določenih situacijah. V analizi izpostavljamo tudi pomensko razlago ob kinegramu in pogosto rabo kinegramov v povezavi s primerjalnimi frazemi. Raziskava opisuje z besedami izraženo neverbalno komunikacijo in njen prispevek k slogovni raznolikosti in slikovitosti v literarnih besedilih za mlade bralce.

Literatura

Rupprecht S. Baur, Christoph Chlosta, 2005: „Du hast ja ‘nen Vogel!“. Phraseologie und Gesten in der Alltagssprache. Essener Unikate 26. 69–75.

Aina Budvytyte, Saulius Lapinskas, 2007: Phraseologische Kinegramme im Deutschen und im Litauischen: Aspekte des interkulturellen Vergleichs. Phraseology in Motion II. Ur. Annelies Häcki Buhofer, Harald Burger. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren. 151–62.

Harald Burger, 1976: ‚die Achseln zucken‘ - Zur sprachlicher Kodierung nicht-sprachlicher Kommunikation. Wirkendes Wort 26. 311–34.

Harald Burger, 2010/2015: Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen. Berlin: Erich Schmidt Verlag.

Harald Burger, Annelies Buhofer, Ambros Sialm, 1982: Handbuch der Phraseologie. Berlin: de Gruyter.

Društvo bralna značka Slovenije – ZPMS: Seznam za osnovnošolsko in srednješolsko obdobje. Na spletu.

Paul Ekman, Wallace V. Friesen, 1969: The repertoire of nonverbal behavior – Categories, origins, usage and coding. Semiotica I. 49–98.

Paul, Ekman, 1972: Emotions in the Human Face. New York: Pergamon Press.

Melanija Larisa Fabčič, 2014: Mentalna podoba človeka v slovenskih, nemških in madžarskih primerjalnih frazemih. Slavistična revija 62/2. 195–215.

Peter Grzybek, 2007: Semiotik und Phraseologie. Phraseologie: ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung # Phraseology: an international handbook of contemporary research 1. Ur. Harald Burger, Dmitrij Dobrovol’skij, Peter Kühn, Neal R. Norric. Berlin, New York: de Gruyter. 188–208.

Nataša Jakop, Urška Valenčič Arh, 2018: Z veseljem po frazeologiji: strukturno-semantični vidik izražanja veselja v slovenščini. Slavofraz 2016: Phraseologie und (naive) Psychologie. Ur. Agnieszka Będkowska-Kopczyk, Heinrich Pfandl. Hamburg: Verlag Dr. Kovač. 281–191.

Stephanie Kahl, 2015: Kontrastive Analyse zu phraseologischen Somatismen im Deutschen und Italienischen. Bamberg: University of Bamberg Press. Na spletu.

Bogdan, Kavčič, 2004: Osnove poslovnega komuniciranja. Ljubljana: Ekonomska fakulteta.

Janez, Keber, 2011: Slovar slovenskih frazemov. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. Na spletu.

Tatjana Kokalj, 2005: Kamen v žepu. Ljubljana: Genija.

Nataša Konc Lorenzutti, 2014: Lica kot češnje. Ljubljana: MK.

Barbara Kovačević, Ermina Ramadanović, 2016: Primarne emocije u hrvatskoj frazeologiji. Rasprave 42/2. 505–27.

Erika Kržišnik, 2006: Izraba semantične potence frazemov. Slavistična revija 54. 259–79.

Erika Kržišnik, 2009: Telo in frazeologija. Telo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi : zbornik predavanj / 45. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 22. 6.–10. 7. 2009. Ur. Mateja Pezdirc Bartol. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. 151–68. Na spletu.

Saulius Lapinskas, 2004: Phraseogesten und Kinegramme als Stilmittel zur Charakterisierung der Personen in Narrativen Texten. Kalbotyra 54/3. 39–45.

Matej Meterc, 2017: Kinegrami v slovaških in slovenskih splošnih slovarjih ter korpusnih virih. Sedemdeset let slovakistike v Ljubljani: posvečeno Andreju Rozmanu. Ur. Špela Sevšek Šramel, Jozef Pallay. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 126–32.

Samy Molcho, 1995: Alles über Körpersprache. München: Mosaik Verlag.

Samy Molcho, 2013: Körpersprache. München: Wilhelm Goldmann Verlag.

Nova beseda. Besedilni korpus Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Na spletu.

Nejka Omahen, 2002: Oh, ta kriza! Ljubljana: Karantanija.

Slavko Pregl, 2009: Car brez zaklada. Novo mesto: Založba GOGA.

Regula Rüegg, 1991: Im Abgehen ein Schnippchen schlagend. Bern: Peter Lang Ag.

SSKJ 2 = Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja. Ljubljana: Založba ZRC. Na spletu.

Mirjana Ule, 1993: Psihologija vsakdanjega življenja. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče.

Urška Valenčič Arh, 2014: „Ein Prinz auf der Erbse“: Phraseologie und Übersetzung: am Beispiel der Kinder- und Jugendliteratur von Christine Nöstlinger im Deutschen und Slowenischen. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Irena Velikonja, 2006: Poletje na okenski polici. Ljubljana: DZS.

Janja Vidmar, 2000: Sence poletja. Ljubljana: MK.

Petra Zaranšek, 2008: Kretnje kot vir frazeološkega zaklada slovenskega jezika. Magistrsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenski jezik s književnostjo.

Prenosi

Objavljeno

2021-10-05

Kako citirati

Valenčič Arh, U. (2021) „Kinegrami v mladinski književnosti“, Slavistična revija, 69(3), str. 297–313. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3946 (Pridobljeno: 12 avgust 2022).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE