Položaj slovanskih jezikov na slovenskem poslovno-ekonomskem področju

Avtorji

  • Igor Ivašković Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Ključne besede:

tuji jezik, slovanski jeziki, znanje, uporabnost, poslovne vede

Povzetek

Prispevek na vzorcu 272 anketirancev analizira položaj tujih jezikov pri slovenskih diplomantih in študentih na področju poslovnih in ekonomskih ved. Splošno znanje daleč najboljše pri angleščini, sledi povprečno znanje hrvaškega jezika, nato nemščine in srbščine. Podiplomski študentje so se v povprečju pri večini jezikov ocenili boljše od dodiplomskih študentov, redno zaposleni pa od zaposlenih prek študentskih servisov in neaktivnih na trgu dela. Pri oceni koristnosti znanja tujih jezikov je prva angleščina, nemščina druga in hrvaščina tretja. Med slovanskimi jeziki anketiranci le še znanje srbskega in mejno ruskega jezika zaznavajo kot uporabno. Vsi južnoslovanski jeziki se na lestvici zaznane uporabnosti uvrščajo nižje kot na lestvici znanja.

Literatura

Arzu Akkuyunlu, Helena Kovačič, Ivan Svetlik, Samo Pavlin, 2009: Development of competencies in the world of work and education: report on the qualitative analysis of higher education institutions and emplo¬yers in five countries. Ljubljana: HEGESCO, University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences.

Rosemarie Buhlmann, Anneliese Fearns, 2000: Handbuch des Fachsprachenunterrichts. Tübingen: Narr.

Slavica Čepon, 2006: English language globalism = Globalnost engleskog jezika. Jezik i mediji. Ur. Jagoda Granić. Zagreb, Split: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku. 155–64.

Enux Education, 2021: The most studied languages. Na spletu.

Margit Horvath, Manica Danko, Polona Kovač, Janez Stare, 2012: Tujejezikovno izobraževanje – analiza potreb in praks tujejezikov¬nega izobraževanja v slovenski javni upravi. Uprava 10/1. 71–103.

Noriko Iwamoto, 2015: Effects of L2 affective factors on self-assessment of speaking. Doctoral dissertation. Philadelphia, Tokyo: Temple University.

Zorka Jakoš, 2007: The role of ESP in the newly developed Bologna study pro¬grammes at Slovene faculties. English studies in flux. Ur. Eva-Maria Graf, James Allen. Tübingen: Gunter Narr Verlag. 149–57.

Mojca Jarc, Vida Zorko, 2013: Razvoj potrebe po učenju tujih strokovnih jezikov in vloga učitelja pri oblikovanju tujejezikovno kompetentnega diplomanta. Teorija in praksa 50/2. 142–442.

Violeta Jurković, Melita Djurić, 2008: Tuji jeziki stroke v slovenskem visokem šolstvu. Jeziki v izobraževanju: zbornik prispevkov konference. Ur. Milena Ivšek, Laila Aase. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 215–21.

Alenka Kajzer, 2020: Vpliv epidemije na trg dela. Ljubljana: UMAR.

Vita Kilar, 2008: Der geschäftsbrief: ein versuch der analyse auf der basis der sprechakttheorie und der konversationsmaximen. Transformationsräume: Aspekte des Wandels in deutscher Sprache, Literatur und Kultur. Ur. Vahidin Preljević, Vedad Smailagić. Sarajevo: Bosansko filološko društvo. 52–65.

Lingula, 2021: Angleščina, kaj znate po posamezni stopnji? Na spletu.

Dennis Looney, Natalia Lusin, 2018: Enrollments in Languages Other Than English in United States Institutions of Higher Education, Summer 2016 and Fall 2016 Preliminary Report. Na spletu.

Peter Macintyre, Kimberly A. Noels, Richard Clément, 1997: Biases in self-ratings of second language proficiency: The role of language anxiety. Language Learning 47/2. 265–87.

John Munby, 1978: Communicative Syllabus Design. Cambridge: Cambridge University Press.

Vesna Požgaj Hadži, 2012: Izazovi kontrastivne lingvistike = Izzivi kontrastivnega jezikoslovja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Milivoja Šircelj, 2003: Verska, jezikovna in narodna sestava prebivalstva Slovenije: popisi 1921 – 2002. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije.

Niko Toš, 2009: Mobilnost slovenskih delavcev pri iskanju zaposlitve v državah EU/EGS. Ljubljana: Arhiv družboslovnih podatkov.

Prenosi

Objavljeno

2021-10-05

Kako citirati

Ivašković, I. (2021) „Položaj slovanskih jezikov na slovenskem poslovno-ekonomskem področju“, Slavistična revija, 69(3), str. 355–372. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3961 (Pridobljeno: 12 avgust 2022).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE