Vrstni pridevniki: teoretična obravnava in razlagalne strategije v eSSKJ glede na SSKJ, predhodne in sodobne slovarje

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v70i4.4080

Ključne besede:

pridevniška vrstnost, tipologija razlag, pomenski prehodi, leksikologija, leksikografija

Povzetek

Prispevek obravnava temeljna teoretična izhodišča in pristop k oblikovanju tipologije slovarskih razlag vrstnih pridevnikov v eSSKJ glede na SSKJ, druge predhodne razlagalne slovarje in sodobne razlagalne slovarje zahodnoslovanskih jezikov. Bistvena ugotovitev je, da je eSSKJ z novim konceptom lahko upošteval in v prakso delno prenesel teoretična spoznanja, ki so nastala v času od zaključevanja SSKJ, hkrati pa praktične izkušnje iz predhodnih in sorodnih sodobnih slovarjev. Pomemben poudarek je tudi, da je treba vrstnost vedno obravnavati na pomenski ravni – tako je mogoča tudi natančna analiza prehajanja lastnostnih pomenov v vrstne in obratno.

Literatura

Viri

Akademický slovník současné češtiny. Na spletu.

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–. Na spletu.

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika. Na spletu.

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja. Na spletu.

Slovník súčasného slovenského jazyka 2006–. Na spletu.

Sprotni slovar slovenskega jezika 2014–. Na spletu.

Wielki słownik języka polskiego. Na spletu.

Literatura

Witold Doroszewski, 1963: Syntaktyczne podstawy słowotwórstwa. Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe.

Polona Gantar, Vojko Gorjanc, 2015: Obrazilo -en/-ni v slovarski obravnavi pridevnikov. Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis. Ur. Mojca Smolej. Ljubljana: FF (Obdobja, 34). Tudi na spletu.

Domen Krvina, 2022: The Growing Dictionary of the Slovenian Language (2014-) and Slovenian Neologisms: Study on Types of Data and Their Use. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 14. 117–51.

Koncept novega razlagalnega slovarja slovenskega knjižnega jezika, 2015: Različica 1.1. Ljubljana: Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Na spletu.

Andrej Perdih, Nina Ledinek, 2019: Multi-word Lexical Units in General Monolingual Explanatory Dictionaries of Slavic languages. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 12. 113–34. Tudi na spletu.

Napotki 1981: Napotki za redakcijo samostalnika, pridevnika in glagola v SSKJ. 1. del. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik SAZU, Leksikološka sekcija. Tipkopis.

Špela Petric, 2018: Slovenski večbesedni leksemi z vidika slovaropisja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Špela Petric Žižić, 2022: Besedne zveze z vidika slovaropisja na primeru sestavkov eSSKJ. Slavistična revija 70/4. 489–502. Tudi na spletu.

Branka Tafra, 2005: Od riječi do rječnika. Zagreb: Školska knjiga.

Ada Vidovič Muha, 1977: Pomen pridevniške besede in njena skladenjska zveza. Magistrsko delo. Ljubljana: FF.

Ada Vidovič Muha, 2011: Skladenjsko besedotvorje. Ljubljana: Znanstvena založba FF UL.

Ada Vidovič Muha, 2013: Slovensko leksikalno pomenoslovje. Ljubljana: Znanstvena založba FF UL.

Prenosi

Objavljeno

2022-12-31

Kako citirati

Krvina, D. in Petric Žižić, Špela (2022) „Vrstni pridevniki: teoretična obravnava in razlagalne strategije v eSSKJ glede na SSKJ, predhodne in sodobne slovarje“, Slavistična revija, 70(4), str. 525–543. doi: 10.57589/srl.v70i4.4080.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE