Merila za razločevanje med medmeti in členki

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v70i4.4082

Ključne besede:

medmet, členek, besedna vrsta, kategorialne lastnosti, konverzija

Povzetek

Ta članek skuša odgovoriti na vprašanje, kateri besedni vrsti pripisati izraze, pri katerih opažamo del kategorialnih lastnosti medmeta in del kategorialnih lastnosti členka. Izziv je torej besednovrstna določitev tistih besed, ki nimajo stavčnočlenskih ustreznikov in jih ni mogoče enoznačno uvrstiti niti med medmete niti med členke.

Literatura

Ladislav Dvonč idr., 1966: Morfológia slovenského jazyka. Bratislava: Vydavatelʼstvo Slovenskej akadémie vied.

Fran: Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Na spletu.

Jan Petr idr., 1986–87: Mluvnice češtiny (2 – Tvarosloví, 3 – Skladba). Praga: Academia.

Maks Pleteršnik, 1894–95: Slovensko-nemški slovar. Ljubljana: Knezoškofijstvo.

Fran Ramovš, 1924: Historična gramatika slovenskega jezika. II. Konzonantizem. Ljubljana: Učiteljska tiskarna.

Marko Snoj, 2022: Prispevki k slovnici slovenskih medmetov. Slavistična revija 70/3. 237–53. Tudi na spletu.

Наталия Ю. Шведова и др., 1980: Русская грамматика I, II. Москва: Наука.

[Natalija Ju. Švedova i dr., 1980: Russkaja grammatika I, II. Moskva: Nauka.]

Jože Toporišič, 42004: Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja.

Виктор B. Виноградов, 1947: Русский язык (грамматическое учение о слове). Мoсква, Ленинград: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР.

[Viktor V. Vinogradov, 1947: Russkij jazyk (grammatičeskoe učenie o slove). Moskva, Leningrad: Gosudarstvennoe učebno-pedagogičeskoe izdatelʼstvo Ministerstva prosveščenija RSFSR.]

Andreja Žele, 2014: Slovar slovenskih členkov. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Prenosi

Objavljeno

2022-12-31

Kako citirati

Snoj, M. in Žele, A. (2022) „Merila za razločevanje med medmeti in členki“, Slavistična revija, 70(4), str. 557–572. doi: 10.57589/srl.v70i4.4082.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE