Zadnja številka / Current Issue

2017 / Številka 2


RAZPRAVE / ARTICLES

Domen Krvina, Andreja Žele
O medmetih, zlasti o njihovih razločevalnih lastnostih: Poudarjen slovarski vidik / Interjections and Their Differential Qualities: An Emphatic Lexicological Perspective


Strani / Pages: 201–228
  

Irena Orel
Rokopis Družba Kraljevih vrat v kontekstu zgodovine oblikovanja slovenskega črkopisa / The Manuscript Družba Kraljevih vrat in the Historical Shaping of the Slovene Alphabet 


Strani / Pages: 229–245
  

Marjeta Vrbinc, Alenka Vrbinc
Ustreznost na ravni sporočila: Vloga ko- in konteksta v dvojezičnem slovarju (na gradivu angleško-slovenskega slovarja) / Equivalence at the Level of the Message: The Role of Co- and Context in a Bilingual Dictionary (Based on the Material from a Not Yet Published English-Slovene Dictionary)


Strani / Pages: 246–262
  

Sanja Šubarić
Status skraćenica – u istorijskoj i savremenoj perspektivi / The Status of Abbreviations: A Historical and Contemporary Perspective


Strani / Pages: 263–280
  

Damjan Huber
Raziskovalna izhodišča besedilnofonetične analize slovenskega medijskega govora (na primeru besednovrstne predvidljivosti poudarkov) / Points of Departure for Prosodic Analysis of Slovene Media Speech (Based on Text Genre Predictability of Stress)


Strani / Pages: 281–299
  

Grigorij V. Tokarev
Kulturno-kognitivni potencial besedotvorne vrednosti besede / The Cultural and Cognitive Potential of the Derivational Significance of a Word


Strani / Pages: 300–311
  

Simon Malmenvall
Narativni teksti o Borisu in Glebu med posredovanjem političnega zgleda in tolmačenjem zgodovine / Narrative Texts about Boris and Gleb between Offering a Political Example and Interpretation of History


Strani / Pages: 312–322
  

Maja Sekulović
Poetika Pekićevog žanr-romana Besnilo / The Poetics of Pekić’s Genre Novel Rabies


Strani / Pages: 323–340
  

RAZPRAVE – Medialnost in literatura II (ur. Urška Perenič) / ARTICLES – Mediality and Literature II (ed. Urška Perenič)

Urška Perenič
Predgovor / An Introduction


Strani / Pages: 341–342
  

Timothy Pogačar
Izseljenski tisk v Ameriki v digitalni dobi: Slovensko-ameriški časopis Prosveta / The Emigré Press in the Digital Age: The Case of the Slovene-American Periodical Prosveta


Strani / Pages: 343–353
  

Mateja Pezdirc Bartol
Vpliv medijev na oblikovanje prostora in časa v sodobni slovenski dramatiki in gledališču / The Impact of Media on the Shaping of Time and Space in Slovene Drama and Theatre


Strani / Pages: 354–365
  

Gabrijela Lučka Gruden
Radijska igra: Produkcijski dialog z lastnim medijem in drugimi mediji / The Radio Play: A Productive Dialog with the Medium and Other Media


Strani / Pages: 366–372
  

Igor Koršič
Železo in sanje: Medij in umetnost v filmu / Iron and Dreams: On Technology and Art in Film


Strani / Pages: 373–384
  

Aleksander Bjelčevič
Verz, proza in poezija v ustnem mediju / Vers, Prose, and Poetry in Oral Media


Strani / Pages: 385–404
  

Petra Jordan
Slovenski klasiki na družabnih omrežjih / Slovene Classics and Social Media


Strani / Pages: 405–415
  

OCENE – POROČILA – ZAPISKI – GRADIVO / REVIEWS – REPORTS – NOTES – MATERIAL

Andreja Žele
Stana Ristić, Ivana Lazić in Nenad Ivanović (ur.): Leksikologija i leksikografija u svetlu savremenih pristupa, Beograd: Inštitut za srpski jezik, 2016 / Stana Ristić, Ivana Lazić, Nenad Ivanović (ed.): Lexicology and Lexicographyin the Light of Modern Approaches, SANU Serbian Language Institute, 2016


Strani / Pages: 416–419
  

Tomaž Toporišič
Svežina dramskih praks in njihovih analiz (Mateja Pezdirc Bartol: Navzkrižja svetov, Ljubljana: ZIFF, 2016) / The Freshness of Dramatic Practices and their Analysis (Mateja Pezdirc Bartol: Navzkrižja svetov, Ljubljana: ZIFF, 2016)


Strani / Pages: 420–423
  

Alenka Šivic-Dular
Zapisnik zasedanja razširjenega predsedstva MSK (Bukarešta, 24.–25. september 2016) / Minutes of the Full Presidium of the ICS (Bucharest, September 24th–25th, 2016)


Strani / Pages: 424–432
  

https://srl.si:443/
Spremenjeno / Changed: 5. 9. 2014, 12:27